Wimdu Terms and Privacy

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az online platform wimdu.hu használatához

(Legfrissebb változat)

 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása
  1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a www.wimdu.hu (vagy: "platform") online platform használatára érvényesek. Ez a Wimdu GmbH szolgáltatása ("Wimdu" vagy "cégünk")
  2. "Felhasználó" az Általános Szerződési Feltételek szerint olyan természetes és jogi személy, aki regisztrált és regisztrációja a Wimdu által megerősítésre került.
  3. A Wimdu platformjának használatát, különösen az adatbázis használatát, kizárólag ezen Általános Szerződési Feltételek szerint biztosítja.
  4. A felhasználók a regisztrációval vagy a szolgáltatás használatával beleegyeznek az Általános Szerződési Feltételekbe.
  5. A Wimdu fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására a jövőre nézve, ha a kiigazítás jogi vagy gazdasági szempontból szükségessé válik. A módosítások addig nem lesznek részei a megállapodásnak, míg a felhasználó el nem fogadja ezen módosításokat. Elegendő, ha a Wimdu elküldi az Általános Szerződési Feltételek új verzióját azon e-mail címre, melyet a felhasználó tájékoztatás céljából adott meg. Amennyiben a felhasználónak nem jelentkezik ellenvetésse az Általános Szerződési Feltételek módosításával szemben 1 héten belül, a beleegyezés megadottnak tekinthető.
  6. Ha a felhasználó a Wimdu felhasználási feltételeivel ellenkező feltételeket szab meg, azok nem érvényesek (2.5 pont ellenére), még akkor sem, ha a Wimdu nem ellenzi azokat.
 2. A Wimdu és szolgáltatók működési jellemzői
  1. A platform egy online piactér, ahol a felhasználók apartmanokat, házakat, szobákat vagy egyéb szállást ("szállás") tudnak meghirdetni vagy kibérelni.
  2. A www.wimdu.hu-n a Wimdu egy platformot kínál, ahol a felhasználók kommunikálhatnak és megállapodást köthetnek egymással. A Wimdu nem kínál szállásokat, pusztán közreműködik a megállapodás létrejöttében a felhasználók között.
  3. A bérleti megállapodások kizárólagosan a szállást kínáló felhasználó ("szolgáltató") és a szállást bérbe vevő felhasználó ("bérlő") között jönnek létre. A Wimdu maga nem része a honlap felhasználói között létrejött megállapodásoknak. Ugyanakkor a Wimdu jogosult eljárni a szolgáltató képviselőjeként és a nevében megállapodásokat kötni. Azonban a szolgáltató és bérlő saját maguk felelősek szerződési kötelezettségeiknek eleget tenni. Késedelem esetén a felhasználóknak kell erről dönteniük. A Wimdu biztosítja az elérhetőségi adatokat ebből a célból.
  4. A Wimdu nem ellenőrzi a közzétett ajánlatok vagy felhasználói tartalmak jogszerűségét, pontosságát és teljességét, és ezek nem képviselik a Wimdu nézeteit. A Wimdu nem vállalja a felelősséget harmadik személy ajánlataiért vagy tartalmáért.
  5. A szolgáltatóknak jogában áll saját felhasználási feltételeiket alkalmazni a kiadó szállásukra, ezek nem befolyásolják a Wimdu Általános Szerződési Feltételeit.
  6. A szolgáltatók és bérlők felelőssége, hogy betartsák a közjogi rendelkezéseket, beleértve az ingatlan kölcsönzésre vonatkozó települési rendelkezéseket.
 3. Regisztráció, az üzletszabályzat megvalósítása, szerződési nyilatkozatok
  1. A Wimdu szolgáltatásainak használatához regisztráció szükséges. A regisztráció ingyenes és megköveteli az Általános Szerződési Feltételek elfogadását. Az üzletszabályzat a Wimdu és a felhasználó között akkor lép érvénybe, mikor a felhasználó az általa megadott e-mail címre megkapja a regisztáció megerősítését. A megállapodás megkötésére nincs szükség.
  2. A regisztráció kizárólag természetes személyek, jogi személyek és társulások számára elérhető, amelyek teljes mértékben cselekvőképesek. A jogi személyek és társulások számára a regisztráció kizárólag egy képviseleti joggal rendelkező természetes személy által lehetséges, akit meg kell nevezni. A regisztráció során csupán egy személy jelölhető meg, mint a felhasználói fiók tulajdonosa (pl. házastársak vagy családok közös regisztrációjára nincs mód).

  3. A regisztráció során a felhasználó vállaja, hogy pontos, naprakész és teljes információkat szolgáltat, ahogyan azt a regisztrációs adatlap megkívánja, különösen vezeték- és keresztnév, jelenlegi cím (nem postafiók), egy érvényes e-mail cím és, ahol ez helyénvaló, a cég neve és egy meghatalmazott képviselő. Az adatoknak minden időben naprakésznek és helyesnek kell lenniük. Többszöri regisztáció különböző felhasználónevekkel tilos. A felhasználónév nem lehet e-mail cím vagy internetes cím, nem sértheti harmadik személy jogait - különösen névhasználati és védjegy jogait - és nem szegheti meg az általános illem szabályait. A regisztráció után a felhasználó kap egy nevet és jelszót a felhasználói fiókjához.
  4. A felhasználó kaphat szerződéses nyilatkozatokat a megadott e-mail címére.
 4. Felhasználói kötelezettségek, felhasználói fiók, rendszer integritás
  1. A felhasználó kizárólagosan felelős minden tartalomért, melyet a platformon elhelyez. Ez a Wimduval való viszonyában annyit tesz, hogy vállalja, hogy nem helyez el illegális tartalmat a platformon és tartózkodik jogellenes tevékenységektől.
  2. A szolgáltató felelős azért, hogy a szállás, melyet kínál helyesen és teljesen be legyen mutatva. A Wimdu kötelezővé teszi egyes mezők kitöltését a szolgáltató számára, annak érdekében, hogy a szállás megfelelő pontossággal legyen leírva. Ezenkívül a szolgáltató megadhat további feltételeket, mint kaució összege, takarítás díja, lemondási feltételek stb. A különböző lemondási feltételek, melyek közül választani lehet elérhető a lemondási feltételek címszó alatt. A felhasználó vállalja, hogy a profiljában szereplő adatokat naprakészen és pontosan tartja minden időben, azaz változás esetén azonnal javítja azokat. A felhasználói fiók nem átruházható.
  3. A felhasználó vállalja, hogy fiókját csak ő maga használja és jelszavát titokban tartja.
  4. A felhasználó felelős a Wimdu irányába minden tevékenységért, melyet a fiókja segítségével hajt végre, kivéve, ha a felhasználó nem vonható felelősségre a fiókjával történő visszaélés miatt.
  5. Ha a felhasználónak tudomása van arról, hogy harmadik személynek hozzáférése van felhasználói adataihoz vagy más módon hozzáfért fiókjához, azonnal értesítenie kell a Wimdut. A Wimdu ebben az esetben jogosult blokkolni a felhasználói fiókot, míg a helyzet nem tisztázódik.
  6. Minden felhasználónak magának kell ellenőriznie a mindenkori szerződéses partnere személyazonosságát. A Wimdu nem vállal felelősséget a platformon elhelyezett felhasználói információk pontosságáért.
  7. A felhasználó vállalja, hogy úgy állítja be rendszerét és programjait a Wimdu használata során, hogy azok ne befolyásolják a Wimdu rendszerének biztonságát, integritását és elérhetőségét. A felhasználó nem blokkolhat, írhat újra vagy módosíthat Wimdu által előállított tartalmat. Illetve nem avatkozhat bele a Wimdu működésébe semmilyen egyéb módon, mint az a felhasználási feltételekben áll. A Wimdunak jogában áll megtenni a megfelelő intézkedéseket a 12. pont szerint, amennyiben ez szükséges a Wimdu vagy harmadik fél rendszerének integritásának megtartása érdekében.
  8. A felhasználók a honlap használata során megszerzett címeket, elérhetőségeket vagy e-mail címeket nem használhatják a szerződéses kommunikáción kívül más célra. Különösen nem adhatóak át ezek az információk illetéktelen személyeknek vagy nem használhatóak reklámcélokra, kivéve ha a szóban forgó felhasználó kifejezetten a beleegyezését adta előre.
  9. A felhasználónak nem szabad tömegesen üzenetet küldenie ugyanazzal a tartalommal a platformon keresztül. Minden levélszeméttel kapcsolatos vagy hasonlóan zaklató tevékenység más felhasználók vagy harmadik személy irányába tilos.
  10. Minden felhasználó maga felelős az információk archiválásáért, amik a honlapon találhatóak és a Wimdu által mentve vannak, abban az esetben, ha ezekre bizonyíték, könyvelés stb. célból szüksége van. Az archiválásnak egy Wimdutól független adathordozón kell megvalósulnia.
  11. Abban az esetben, ha egy felhasználó megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, a Wimdunak jogában áll átvenni virtuális házigazda jogait. A Wimdu eltilthatja a szóban forgó felhasználót szolgáltatásainak használatától, törölheti az általa megadott tartalmakat vagy más intézkedéseket tehet a 12. pont értelmében. A Wimdu meg fogja teni a jogi lépéseket a kártérítésre való törvényes jogainak gyakorlása érdekében.
 5. Tartalom és jogok kezelése
  1. A platform működésének keretein belül, a szolgáltatók használhatnak egyes médiumokat a potenciális bérlők meggyőzésére. Bizonyos szabályokat be kell tartani annak érdekében, hogy a különböző médiák használata legális legyen és se a felhasználó, se a Wimdu ne legyen felelősségre vonható. Ezek a szabályok például szerzői jogokból származnak, illetve ezen Általános Szerződési Feltételekből.
  2. A Wimdu elmenti a multimédiás tartalmakat (képek, szövegek stb.), melyeket a felhasználó tölt fel, biztosítja a megfelelő tárhelyet és hozzáférést azokhoz. Azonban a felhasználó teljes mértékben felelős ezekért a tartalmakért és kártalanítja a Wimdut minden harmadik személytől származó követeléssel szemben, mely ezen tartalmakból ered. Ez a kártalanítás magában foglalja az esetleges jogi költségeket is.
  3. Éppen ezért a felhasználónak meg kell bizonyosodnia, hogy a feltöltött tartalmak nem ellenkeznek a vonatkozó törvényekkel, általános illemszabályokkal vagy harmadik személy jogaival (névhasználati jog, személyiségi jog, szerzői jog, adatvédelmi jog stb.) Kiváltképp nem tölthetnek fel a felhasználók olyan tartalmakat mely ellenkezik a Strafgesetzbuch (SGB – Német Büntetőtörvénykönyv) vagy a Jugendmedienschutz -Staatsvertrag (JMStV – Német Államközi Szerződés a Kiskorúak Védelméért a Médiában) feltételeivel. A felhasználó továbbá nem tölthet fel olyan tartalmat, mely pornográf, erőszakot dícsérő vagy rasszista. Ez az üzenetküldő rendszeren keresztül zajló kommunikációra is érvényes.
  4. A multimédiás tartalmak feltöltésével a felhasználó ingyenes, visszavonhatatlan, korlátlan, nem helyi jogot ruház a Wimdura ezen tartalmak felhasználására. Ez a felhasználási jog tartalmazza a multimédiás tartalom felhasználását a platformon, offline csatornákon, nyomtatott vagy elektronikus formában, vezetékes vagy vezeték néküli hálózaton keresztül, olyan módon, hogy ez elérhető a nyilvánosság számára az általuk válaszott helyen és időben, beleértve a lejátszást bármilyen készülékükön, melynek online hozzáférése van, különösen telepített vagy mozgó számítógép és mobil kézi készülék, mint okos telefon, tablet vagy hasonló készülék.
  5. A Wimdun közzétett tartalom szerzői jog által védett. A platform általában természetes személyek által látogatott, akik egy web böngészőt használnak. Technológiák használata, mint web spider, robot vagy hasonló programok, melyek nem csupán a tartalom indexelését hivatottak elvégezni, hanem tömeges elérést és a platform tartalmának mentését is végzik, tiltottak. Ez különösen érvényes azokra a technológiákra, melyek lehetővé teszik az ún. screen scrapinget vagy harmadik fél szolgáltatásait.
  6. Ezen tilalmak és az Általános Felhasználási Feltételek megszegése esetén a Wimdu jogosult elutasítani a tartalmat, törölni és azonnal blokkolni a tartalmat, illetve törölni az oldalakat és linkeket, melyek ahhoz kapcsolódnak. Ilyen esetekben a felhasználónak nem áll jogában a tartalom helyreállítása az internetes platformon vagy feloldani törölt felhasználói profilját.
 6. A honlap elérhetősége és módosítása
  1. A felhasználónak nem áll jogában követelni a platform állandó használatát. A Wimdunak tehát nem kötelező biztosítania a platform elérhetőségét minden időben. Ennek ellenére a Wimdu igyekszik a platform folyamatos működését fenntartani a lehető legkevesebb megszakítással és fejleszteni azt a felhasználók igényeire szabva.
  2. A Wimdu átmenetileg korlátozhatja a használatot, ha ez szükséges biztonsági vagy integritási okokból, kapacitáskorlát vagy karbantartási munkálatok miatt. A Wimdu figyelembe veszi a felhasználók jogos érdekeit és előre értesíti erről őket.
 7. Felelősség harmadik fél oldalaiért
  1. A platform oldalai tartalmaznak linkeket olyan internetes oldalakra, melyeket harmadik fél üzemeltet és a Wimdu számára nem ismert ezek tartalma. A Wimdu csupán hozzáférést biztosít ezen oldalakhoz és nem vállal felelősséget tartalmukért. A harmadik fél oldalaira mutató linkek kizárólag a navigáció könnyítését szolgálják. A Wimdu nem tekinti magáénak az linkelt oldalakon kifejezett nézeteket, sőt elhatárolja magát a platformon linkelt összes oldal minden tartalmától.
  2. A Wimdu platformján linkelt internetes oldalak tulajdonosai felelősek kizárólagosan mind az ott megjelent tartalomért, mind a szolgáltatásokért, melyeket ott kínálnak.
 8. Foglalási folyamat, fizetés, számla
  1. A Wimdun történő hirdetés közzétételével a szolgáltató vállalja, hogy foglalásokat fogadjon. Egy másik felhasználó ajánlatot tehet ezen szállás bérlésére. A megállapodás akkor jön létre, ha a szolgáltató elfogadja a foglalást 24 órán belül a Wimdu által biztosított módon. Ha ez nem történik meg a másik felhasználó nem felelős többé az ajánlatért.
  2. A Lemondási Feltételek címszó alatt felsorolt opciókból egyet lehet választani. A szükséges visszatérítés a Wimdun keresztül történik a felhasználó számára, azon csatornán, melyet ő választott a 8.4.3. pont értelmében.
  3. A szolgáltatónak biztosítania kell:
   1. hogy a szállás leírása és képei nem sértenek törvényt vagy harmadik fél jogait és hogy csupán a hirdetett szálláshoz kapcsolódnak.
   2. hogy a sikeresen foglalt szállás jelezve legyen.
   3. hogy a feltöltött információ nem tartalmaz harmadik fél által birtokolt tartalmat.
   4. hogy tiszteletben tartsa az állami jogi szabályozást, különösen fizetési, faktoring és adó szabályokat. A szolgáltató kizárólagosan felelős a hirdetés tartalmának kötelezettségeiért és feladataiért. A Wimdu jogosult a felhasználó ajánlatának ellenőrzésére és a megfelelő bizonyítékok kérésére.

  4. A fizetésnek a következő kikötésekkel kell zajlania:
   1. A beleegyezés a teljes ár megmutatásával merül fel, a foglalási folyamat végén. Ez tartalmazza a bérleti díjat és a kezelési költséget, mely egy adminisztratív komponensből és egy ingatlan alapú komponensből áll a bérleti díj függvényében. Miután a foglalás megtörtént a Wimdu értesíti annak tartalmáról és összegéről a felhasználót
   2. A Wimdunak jogában áll megváltoztatni a kezelési kötséget bármikor. Ez nem vonatkozik a már lezárt foglalásokra. A szolgáltató értesítést kap a kezelési költség összegéről e-mailben, a foglalási kérelemmel egy időben.
   3. A bérlőnek a foglalás végén feltüntetett teljes összeget ki kell fizetnie, esetleg részletekben, olyan módon, amit a foglalási folyamat során választott. A Wimdu megkapja a pénzt a bérlőtől és a szolgáltató nevében egy nem kamatozó vagyonkezelői számlára helyezi el azt. Ha a beszedés sikertelen, a bérlőnek kell megtérítenie a többletköltségeket. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a bérlő nem tehető felelőssé a behajtás sikertelenségében.
   4. A foglalási folyamat következményeként a bérlő utasítja a Wimdut a bérleti díj átutalására, 24 órával a szállásra történő érkezése után. Ha a szállás nem megfelelően kerül átadásra a bérlő számára, akkor visszavonhatja ezt az utasítást. A visszavonásnak azonnal meg kell történnie az okok megjelelölésével, a kapcsolatfelvételi űrlap használatával.
   5. A szolgáltatónak meg kell fizetnie a kezelési költséget a Wimdu felé olyan módon, hogy a Wimdu a vagyonkezelői alapból a sajátjára utalja az összeget, így a szolgáltatónak nem kell további lépéseket tennie.
   6. A felhasználók a Wimdu kezelési költséget elszámolhatják a követelések terhére, de csak abban az esetben, ha ezek esedékesek, jogilak megalapozottak és vitathatatlanok. A követelések nem ruházhatóak át harmadik félre.

  5. Kérésre a szolgáltatónak számlát kell kiállítania a bérlő részére a foglalás teljes összegéről. Kérésre a Wimdu kiállít egy számlát a kezelési költségről a szolgáltatónak, bár ebben a forgalmi adó vagy hasonló közvetett adó nélküli összeg fog megjelenni, kivéve ha kifejezetten más áll ezekben a szabályokban.
  6. Hacsak a Wimdut erről másként nem értesítik, azt feltételezi, hogy a szolgáltató üzleti teljesítményt termel és tudatában van eredményeire (eladásaira) vonatkozó adókötelezettségének és ezeknek eleget is tesz. A Wimdunak jogában áll a megfelelő bizonyítékokat elkérni a szolgáltató üzleti teljesítményéről.
  7. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyéb pótlólagos díjakat szabjon meg helszíni költségek fedezésére a fogyasztáson és használaton alapulva (különösen: eletromosság, víz, fűtés). A szolgáltatónak tudatnia kell ezen jogát a pótlólagos díjak kiszabására a bérlővel, mielőtt a megállapodás létrejönne. Ezek az díjak a kezelési költség számításánál nem lesznek figyelembe véve. Ez a kaucióra is érvényes.
  8. A Wimdu által kiállított kuponok a bérlők által vehetőek igénybe foglalásokra egy adott időpontig. A bérlők nem kapnak semmilyen kifizetést.
  9. A felhasználók számára tilos megkerülni a fenti foglalási és fizetési folyamatot, különösképpen a kezelési költséget.
 9. Kaució
  1. A szolgáltatónak jogában áll kauciót megállapítani hirdetésében. Amennyiben a szolgáltató kaució fizetését várja el az érkezés időpontjában, ennek összegéről és fizetési módjáról teljes körű információt kell szolgáltatnia már a hirdetésben. A kaució összegének már a foglalás előtt rögzítésre kell kerülnie. Azt is előre meg kell határozni, hogy mikor kell megtörténnie a kaució fizetésének (pl. 3 hónappal érkezés előtt, készpénzben érkezéskor stb.)
  2. Amennyiben a szolgáltató nem említi a kauciót hirdetésében, később azonban mégis igényt tart rá, és a bérlő ezzel nem ért egyet, az a szerződés nem teljesítését jelenti a szolgáltató részéről. Ezekben az esetekben a Wimdu fenntartja magának a jogot, hogy törölje a foglalást és a lemondás díját a szolgáltatóra hárítsa.
  3. A Wimdu nem felelős a kaució intézéséért vagy a szolgáltató bármilyen követelésének kezeléséért.
 10. Értékelési rendszer
  1. A honlap lehetővé teszi, hogy a felhasználók értékeljék egymást a megállapodás teljesítése után. Az értékelések érdemi információkat hivatottak szolgáltatni a felhasználók megbízhatóságáról. Az értékelések nem kerülnek előzetes felülvizsgálatra a Wimdu részéről.
  2. A felhasználók vállalják, hogy csakis valós kijelentéseket tesznek az értékelésben és hogy azok megfelelnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A felhasználók által hagyott értékelések nem sérthetik harmadik fél jogait, különösen személyiségi jogait. Az értékeléseknek objektívnek kell lenniük és nem tartalmazhatnak rágalmazó kritikát.
  3. Az értékelési rendszer nem rendeltetésszerű használata szigorúan tilos. Különösképp, a felhasználók nem adhatnak meg értékelést saját magukról, nem kérhetnek meg harmadik személyt, hogy osszanak meg olyan információt az értékelésben, mely nem kapcsolódik az alapul szolgáló megállapodáshoz, illetve nem használhatják az értékeléseket más célra, mint a honlapon történő bemutatás.
  4. A Wimdu nem avatkozik bele az értékelési rendszerbe alapos ok nélkül. Az értékelések nem kerülnek módosításra vagy törlésre a Wimdu által, kivéve ha jogilag és kifejezetten köteles így tenni. Az értékeléseket nem lehet módosítani a közzététel után. Azonnal mentésre kerülnek a felhasználó értékelési profiljába és bármelyik felhasználó számára láthatóvá válnak. A Wimdunak jogában áll megjegyzéseket adni az értékeléshez, ha ez hasznos a tisztázás és jobb megérthetőség okán.
  5. Ha az értékelésekkel visszaél egy felhasználó, a Wimdu kivételesen eltávolíthatja az adott értékelést és megteheti a szükséges lépéseket, melyek a 12. pontban szerepelnek. Ez különösen érvényben van, ha:
   1. az értékelést az értékelést kiállító személlyel szembeni jogerős bírósági ítélet miatt kell eltávolítani ;
   2. ha a hozzászólás vulgáris, trágár, rasszista, kiskorúak számára nem megfelelő vagy büntetőjogilag sértő;
   3. az értékelés más felhasználó személyes adatait tartalmazza, mint név, cím, telefonszám vagy e-mail cím;
   4. az értékelés illetéktelen linket vagy parancsfájlt tartalmaz;
   5. ha a felhasználó véletlenül tett közzé egy negatív értékelést a nem megfelelő felhasználó számára, de már javította ezt a hibát és a megjegyzést a megfelelő felhasználónál közzétette;
   6. az értékelést olyan személy hagyta, aki nem volt jogosult a foglalásra;
   7. az értékelést olyan felhasználó hagyta, akinek fiókját blokkolta a Wimdu a regisztrációt követő 90 napon belül. Ez nem vonatkozik olyan felhasználókra, akiknek fiókja a kezelési költség fizetésének elmulasztása miatt történt vagy olyan esetekben, ahol a felhasználónak lehetősége volt megoldani a problémát, így fiókja helyreállításra került.

  6. A megállapodás mindkét fele megegyezhet abban, hogy visszavonjanak egy már közzétett értékelést. Az értékelés eltávolításra kerül és nem jelenik meg többé az értékelési profilban.
 11. Időtartam, felmondás
  1. A felhasználói megállapodás meghatározatlan időre jön létre.
  2. A felhasználó értesítés nélkül megszüntetheti azt bármikor. A megszüntetésre vonatkozó nyilatkozat a Wimdu számára írásos formában (pl. levél, fax, e-mail) elégséges. A megállapodás megszüntetése nincs hatással az olyan foglalásokra, melyek már elfogadásra kerültek. Ezzel egy időben ez érvényes az esedékes kezelési költség fizetésére is.
  3. A Wimdu megszüntetheti a felhasználói megállapodást bármikor, ha két héttel előre jelzi azt.
  4. Ez nem befolyásolja a Wimdu jogát a blokkolásra, az alapos indokból történő megszüntetés jogát vagy a felhasználó megszüntetésének egyedileg megállapított jogát. Kiváltképp a Wimdunak alapos indoka van, ha:
   1. A felhasználó nem tesz eleget egy fizetési kötelezettségének részben vagy egészben, annak ellenére, hogy emlékeztetőt kapott a határidőről;
   2. A felhasználó megszegi az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit és nem tesz javító intézkedéseket annak ellenére, hogy emlékeztetőt kapott a határidőről. Az emlékeztető nem szükséges, ha várható, hogy nem jár sikerrel vagy a jogsértés annyira súlyos, hogy értelmetlen lenne a szerződés helyreállítása. Továbbá a szabályszegés súlyossága származhat abból is, hogy a felhasználó a múltban már többször figyelmeztetve lett ugyanazon jogszegésért;
   3. Jogszabályi előírás, bíróság vagy hatósági szerv úgy határoz, hogy a platform használata ebben a formában nem lehetséges;
   4. A Wimdu megszünteti platformját vagy üzleti tevékenységét;
   5. Fizetésképtelenségi eljárás indul a felhasználó eszközeiért a pénzeszközök hiánya miatt.

 12. Intézkedések a felhasználó jogellenes magatartása és/vagy szerződésszegése esetén
  1. Ha kifejezett jelei vannak annak, hogy a felhasználó vétkesen megszeg jogszabályokat, harmadik fél jogait vagy az Általános Szerződési Feltételeket vagy ha a Wimdunak jogos érdekében áll (különösen felhasználóinak védelme érdekében csalások ellen), a következőket teheti a megszüntetés érdekében figyelmeztetés nélkül:
    A felhasználót figyelmeztetéssel illeti;
   1. Törli a felhasználó hirdetéseit vagy tartalmait;
   2. Eltiltja a felhasználót az oldal használatától;
   3. Átmenetileg vagy véglegesen kizárja (blokkolja) a felhasználót az oldalról;
   4. Vitatja és törli a meglévő foglalásokat a szolgáltató nevében, az egyébként fennálló lemondási feltételek figyelembevétele nélkül vagy elutasítja a felhasználó ajánálatait a bérleti megállapodás megkötésére a szolgáltató nevében.

  2. A Wimdu figyelembe veszi a felhasználó jogos érdekeit is, mikor ezen intézkedéseket megválasztja.
  3. A bérletet, mely már megkötésre került a felhasználó és egy másik felhasználó között nem befolyásolja az ajánlat törlése. Ennek megfelelően ez érvényes a kezelési költség megfizetésére is, mely esedékes. A bérlet nem lép érvénybe, ha a Wimdu törli az ajánlatot, mielőtt a foglalás elfogadásra kerülne a felhasználó által.
  4. A Wimdunak joga van blokkolni a felhasználót a következő esetek bármelyikében. Ha van értelme az adott esetben, akkor a felhasználó előzetes figyelmeztetést kap a Wimdutól, így meg van az esélye, hogy eloszlassa a gyanút vagy javító intézkedéseket tegyen. Ha egy előzetes figyelmeztetés nem indokolt pl ha a blokkolás szükséges a Wimdu vagy más felhasználó védelme érdekében, akkor a felhasználó utólag azonnal megkapja az értesítést és ezután megkapja a lehetőséget, hogy hozzászóljon vagy javító intézkedéseket tegyen. A felhasználók blokkolása abban az esetben jogos, ha:
   1. a felhasználó sorozatosan kap negatív értékeléseket az értékelési rendszerben a 10-es pont szerint és muszáj blokkolni más piacszereplők védelme érdekében;
   2. a felhasználó helytelen elérhetőséget adott meg felhasználói fiókjában, különösen helytelen vagy érvénytelen e-mail címet;
   3. a felhasználói fiók egy másik fél számára átadásra került;
   4. a felhasználó jelentősen árt más felhasználóknak, különös tekintettel a szállás és/vagy bútorok sérüléseire, rongálására, eltulajdonítására stb;
   5. alapos indoka van a felhasználó felelőssége és kockázata miatt.

  5. Miután a felhasználót tartósan blokkolta a Wimdu, a felhasználónak nem áll jogában a fiókot vagy a profilt visszaállítani. Továbbá nem áll jogában a honlapot használni új felhasználói fiókkal vagy újra regisztrálni.
 13. A Wimdu felelőssége
  1. A Wimdu teljesen mértékben felel a szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkért, amennyiben azt a Wimdu, a Wimdu dolgozói vagy ügynökei hajtottak végre. Felelős továbbá a hibák tisztességtelen eltitkolásáért, ha a garancia kifejezetten feltételezett; és az életben, testben és egészségben okozott károkért.
  2. A Wimdu csak akkor felelős egyéb károkért, ha azok olyan felelősség megsértéséből következnek, melyek teljesítése teszi lehetővé a szerződés megfelelő végrehajtását és amelyekben a szerződés felei rendszeresen megbíznak. A kártérítés fizetési kötelezettsége korlátozott olyan károkra, melyek a a szerződés szempontjából tipikusnak ítélhetőek és előre láthatóak. Ez nem befolyásolja a Produkthaftungsgesetz (német termékfelelősségi törvény) szerinti felelősséget.
  3. Mivel a Wimdu nem vesz részt a szolgáltató és bérlő szerződéses kapcsolatában, ezért a Wimdu nem vállal felelősséget a szállások szerződéséért.
 14. Záró rendelkezések
  1. A Wimdu jogosult átadni jogait és kötelezettségeit ezen megállapodás keretein belül részben vagy egészben egy harmadik félnek.
  2. Ez a megállapodás kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság anyagi jogszabályai alá tartozik, kikéve az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezményt és a német nemzetközi magánjogot.
  3. Ha a felhasználó egy fogyasztó a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB - Német Polgári Törvényköny) 13. része értelmében, ez nem befolyásolja a kötelező fogyasztóvédelmi szabályozást, ahol a fogyasztó szokásosan tartózkodik.
  4. Ha az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenné válnak, az Általános Szerződési Feltételek többi része továbbra is érvényes marad. Amennyiben egy rendelkezés érvénytelen, azt felválthatja egy jogszabályi rendelkezés.
  5. Minden nyilatkozatot a Wimduval kötendő üzletszabályzattal kapcsolatban írásban vagy e-mailben kell megküldeni. A felhasználó címe és e-mail címe hivatalosan az, mely felhasználói fiókjában megadásra került.
  6. A Wimdu GmbH a Wimdu Malta Limited (BKR 1810, Birkirkara, Emanuel Schrembi Street 38, 2. emelet) leányvállalatát bízta meg hitelkártya tranzakcióinak intézésével.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Lemondási feltételek

1. Mi alapján állapítják meg a lemondási feltételeket?

 • A lemondási feltételeket a szolgáltató választja. 3 különböző feltétel közül választhat: rugalmas, mérsékelt és szigorú. Ezen lemondási feltételek mind a szolgáltató, mind a bérlő érdekeinek védelmében jöttek létre.

2. Hogyan törölhetem a foglalást?

 • A gördülékeny folyamat érdekében minden lemondás a Wimdun keresztül történik.
 • Ha foglalást szeretne törölni, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
 • A lemondásnak írásban kell történnie a kezdeményező fél által. A lemondásnak tartalmaznia kell a foglalás kódját és arról az e-mail címről kell érkeznie, mellyel a felhasználó a Wimdu rendszerébe regisztrált.
 • Vegye figyelembe, hogy a lemondás mindaddig nem hivatalos, amíg meg nem kapta a megerősítő e-mailt a Wimdutól.
 • Ügyfélszolgálatunk azonnal kezelni fogja foglalási kérelmét és értesíteni a szolgáltatót vagy bérlőt. További lépéseket nem kell tennie.

3. Ha a bérlő törli a foglalást, hogyan kerül kiszámításra a bérlő és a szolgáltató részére történő visszatérítés?

3.1. Általános rendelkezések

 • A bérlő számára történő visszafizetés összege attól függ, mikor történt a lemondás, illetve a szolgáltató által választott lemondási feltételtől.
 • A visszatérítendő összeg a teljes összeg mínusz lemondási díj, mely változó. A vonatkozó lemondási díj összege a foglalási folyamat során megtekinthető. A kifizetés menetére vonatkozó szabályok a 8.4. pont alatt érvényesek ennek megfelelően.
 • Függetlenül a lemondási feltételektől, a bérlő maga felelős annak biztosításában, hogy a szolgáltatót ne érje kár, vagy a lemondási díj összegénél szignifikánsan kisebb kár érje.

3.2. Egyéni lemondási feltételek

Lemondási feltételek: Free Cancellation

You will be refunded the total price (including the Wimdu Service fee) if you cancel the booking at least 2 days before check-in by 12 noon CET (Central European Time). For cancellations that are made less than 2 days before check-in, you will be refunded 5% of the total price minus the Wimdu service fee.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 2015 július 13-tól, az "Ingyenes Lemondási" feltételek visszavonásra kerültek. Az "Ingyenek Lemondási" feltételek és annak pontjai érvényben maradnak azokra a foglalásokra, melyeket 2015 július 13-a előtt hagytak jóvá vagy kérelmeztek azokon az ingatlanokon, melyek esetében az "Ingyenes Lemondási" feltételek kerültek kiválasztásra a foglaláskor.

Lemondási feltételek: Rugalmas

A teljes ár mínusz Wimdu lemondási díj visszajár abban az esetben, ha legalább 2 nappal az érkezés előtt törli foglalását (déli 12 óra előtt, helyi idő szerint). Azon foglalások árából, melyeket kevesebb, mint 2 nappal az érkezés előtt töröl 5 % jár vissza mínusz a Wimdu lemondási díj.

Lemondási feltételek: Mérsékelt

A teljes ár mínusz Wimdu lemondási díj visszajár abban az esetben, ha legalább 4 nappal az érkezés előtt törli foglalását (déli 12 óra előtt, helyi idő szerint). Azon foglalások árából, melyeket kevesebb, mint 4 nappal az érkezés előtt töröl 5 % jár vissza mínusz a Wimdu lemondási díj.

Lemondási feltételek: Szigorú

A teljes ár fele mínusz Wimdu lemondási díj visszajár abban az esetben, ha legalább 7 nappal az érkezés előtt törli foglalását (déli 12 óra előtt, helyi idő szerint). Azon foglalások árából, melyeket kevesebb, mint 7 nappal az érkezés előtt töröl 5 % jár vissza mínusz a Wimdu lemondási díj.

4. Tud a vendég foglalást törölni azután, hogy megérkezett?

 • Ha komoly problémái adódnak az érkezés során, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz 24 órán belül. Ha a szállás nem abban az állapotban került átadásra, ahogyan az a megállapodásban szerepel, a megfelelő panaszt el fogjuk küldeni a szolgáltatónak. Az elbírálás után a szolgáltatónak küldött összeget csökkentjük és a különbözetet visszatérítjük Önnek.
 • Vegye figyelembe, hogy a visszatértés csak akkor lehetséges, ha 24 órán belül jelezte panaszát.
 • A Wimdu fenntartja magának a jogot, hogy legalább a kezelési költség összegét követelje a a szolgáltatótól.

5. Mi történik, ha a szolgáltató törli a foglalást?

 • A bérlő visszakapja a teljes árat. Ilyen esetekben lemondási díj nem keletkezik.
 • A Wimdu segíteni fogja a bérlőt, hogy alternatív szállást találjon.
 • A szolgáltatónak a teljes ár 15 %-át kell fizetnie lemondási díjként. Ez az összeg a teljes ár 50 %-ára nő, amennyiben a lemondás kevesebb, mint 8 nappal az érkezés előtt történik. A lemondási díj a szolgáltató következő foglalásából kerül levonásra.

6. Speciális lemondási feltételek

6.1. Haláleset

Közeli családtag (anya, apa, férj/feleség, testvér, gyermek) elhalálozása esetén az érkezést megelőző 7 nap és 24 óra között a bérlő a teljes árat visszakapja. A szolgáltatónak nem lesz jogalapja a fizetés követelésére. Lemondási díj nem lesz érvényben. Ha a lemondás kevesebb, mint 24 órával az érkezés előtt történik a bérlő 75 %-ot kap, a szolgáltató pedig 25 %-ot a teljes árból. Lemondási díj nem lesz érvényben. A halotti anyakönyvi kivonat szükséges az eset bizonyítására.

6.2. Természeti csapás vagy egyéb előre nem látható esemény

Ha természeti katasztrófa (lavina, hóvihar, ciklon, hurrikán, földrengés, árvíz, földcsuszamlás, villámcsapás), háború, terrorista vagy nukleáris támadás teszi lehetetlenné a szolgáltató számára, hogy teljesítse a foglalást (és bizonyítani tudja, hogy nem elérhető hasonló alternatív szállás) a bérlő 75 %-ot, a szolgáltató pedig 25 %-ot fog kapni a teljes árból. Lemondási díj nem keletkezik. Ez az eset áll fenn akkor is, ha a közlekedési lehetőségek sérültek és a bérlő képtelen elérni a szállást és ezt bizonyítani is tudja.

Adatvédelem

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.