Wimdu Terms and Privacy

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az online platform wimdu.hu használatához

(Legfrissebb változat)

 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása
  1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a www.wimdu.hu (vagy: "platform") online platform használatára érvényesek. Ez a Wimdu GmbH szolgáltatása ("Wimdu" vagy "cégünk")
  2. "Felhasználó" az Általános Szerződési Feltételek szerint olyan természetes és jogi személy, aki regisztrált és regisztrációja a Wimdu által megerősítésre került.
  3. A Wimdu platformjának használatát, különösen az adatbázis használatát, kizárólag ezen Általános Szerződési Feltételek szerint biztosítja.
  4. A felhasználók a regisztrációval vagy a szolgáltatás használatával beleegyeznek az Általános Szerződési Feltételekbe.
  5. A Wimdu fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására a jövőre nézve, ha a kiigazítás jogi vagy gazdasági szempontból szükségessé válik. A módosítások addig nem lesznek részei a megállapodásnak, míg a felhasználó el nem fogadja ezen módosításokat. Elegendő, ha a Wimdu elküldi az Általános Szerződési Feltételek új verzióját azon e-mail címre, melyet a felhasználó tájékoztatás céljából adott meg. Amennyiben a felhasználónak nem jelentkezik ellenvetésse az Általános Szerződési Feltételek módosításával szemben 1 héten belül, a beleegyezés megadottnak tekinthető.
  6. Ha a felhasználó a Wimdu felhasználási feltételeivel ellenkező feltételeket szab meg, azok nem érvényesek (2.5 pont ellenére), még akkor sem, ha a Wimdu nem ellenzi azokat.
 2. A Wimdu és szolgáltatók működési jellemzői
  1. A platform egy online piactér, ahol a felhasználók apartmanokat, házakat, szobákat vagy egyéb szállást ("szállás") tudnak meghirdetni vagy kibérelni.
  2. A www.wimdu.hu-n a Wimdu egy platformot kínál, ahol a felhasználók kommunikálhatnak és megállapodást köthetnek egymással. A Wimdu nem kínál szállásokat, pusztán közreműködik a megállapodás létrejöttében a felhasználók között.
  3. A bérleti megállapodások kizárólagosan a szállást kínáló felhasználó ("szolgáltató") és a szállást bérbe vevő felhasználó ("bérlő") között jönnek létre. A Wimdu maga nem része a honlap felhasználói között létrejött megállapodásoknak. Ugyanakkor a Wimdu jogosult eljárni a szolgáltató képviselőjeként és a nevében megállapodásokat kötni. Azonban a szolgáltató és bérlő saját maguk felelősek szerződési kötelezettségeiknek eleget tenni. Késedelem esetén a felhasználóknak kell erről dönteniük. A Wimdu biztosítja az elérhetőségi adatokat ebből a célból.
  4. A Wimdu nem ellenőrzi a közzétett ajánlatok vagy felhasználói tartalmak jogszerűségét, pontosságát és teljességét, és ezek nem képviselik a Wimdu nézeteit. A Wimdu nem vállalja a felelősséget harmadik személy ajánlataiért vagy tartalmáért.
  5. A szolgáltatóknak jogában áll saját felhasználási feltételeiket alkalmazni a kiadó szállásukra, ezek nem befolyásolják a Wimdu Általános Szerződési Feltételeit.
  6. A szolgáltatók és bérlők felelőssége, hogy betartsák a közjogi rendelkezéseket, beleértve az ingatlan kölcsönzésre vonatkozó települési rendelkezéseket.
 3. Regisztráció, az üzletszabályzat megvalósítása, szerződési nyilatkozatok
  1. A Wimdu szolgáltatásainak használatához regisztráció szükséges. A regisztráció ingyenes és megköveteli az Általános Szerződési Feltételek elfogadását. Az üzletszabályzat a Wimdu és a felhasználó között akkor lép érvénybe, mikor a felhasználó az általa megadott e-mail címre megkapja a regisztáció megerősítését. A megállapodás megkötésére nincs szükség.
  2. A regisztráció kizárólag természetes személyek, jogi személyek és társulások számára elérhető, amelyek teljes mértékben cselekvőképesek. A jogi személyek és társulások számára a regisztráció kizárólag egy képviseleti joggal rendelkező természetes személy által lehetséges, akit meg kell nevezni. A regisztráció során csupán egy személy jelölhető meg, mint a felhasználói fiók tulajdonosa (pl. házastársak vagy családok közös regisztrációjára nincs mód).

  3. A regisztráció során a felhasználó vállaja, hogy pontos, naprakész és teljes információkat szolgáltat, ahogyan azt a regisztrációs adatlap megkívánja, különösen vezeték- és keresztnév, jelenlegi cím (nem postafiók), egy érvényes e-mail cím és, ahol ez helyénvaló, a cég neve és egy meghatalmazott képviselő. Az adatoknak minden időben naprakésznek és helyesnek kell lenniük. Többszöri regisztáció különböző felhasználónevekkel tilos. A felhasználónév nem lehet e-mail cím vagy internetes cím, nem sértheti harmadik személy jogait - különösen névhasználati és védjegy jogait - és nem szegheti meg az általános illem szabályait. A regisztráció után a felhasználó kap egy nevet és jelszót a felhasználói fiókjához.
  4. A felhasználó kaphat szerződéses nyilatkozatokat a megadott e-mail címére.
 4. Felhasználói kötelezettségek, felhasználói fiók, rendszer integritás
  1. A felhasználó kizárólagosan felelős minden tartalomért, melyet a platformon elhelyez. Ez a Wimduval való viszonyában annyit tesz, hogy vállalja, hogy nem helyez el illegális tartalmat a platformon és tartózkodik jogellenes tevékenységektől.
  2. A szolgáltató felelős azért, hogy a szállás, melyet kínál helyesen és teljesen be legyen mutatva. A Wimdu kötelezővé teszi egyes mezők kitöltését a szolgáltató számára, annak érdekében, hogy a szállás megfelelő pontossággal legyen leírva. Ezenkívül a szolgáltató megadhat további feltételeket, mint kaució összege, takarítás díja, lemondási feltételek stb. A különböző lemondási feltételek, melyek közül választani lehet elérhető a lemondási feltételek címszó alatt. A felhasználó vállalja, hogy a profiljában szereplő adatokat naprakészen és pontosan tartja minden időben, azaz változás esetén azonnal javítja azokat. A felhasználói fiók nem átruházható.
  3. A felhasználó vállalja, hogy fiókját csak ő maga használja és jelszavát titokban tartja.
  4. A felhasználó felelős a Wimdu irányába minden tevékenységért, melyet a fiókja segítségével hajt végre, kivéve, ha a felhasználó nem vonható felelősségre a fiókjával történő visszaélés miatt.
  5. Ha a felhasználónak tudomása van arról, hogy harmadik személynek hozzáférése van felhasználói adataihoz vagy más módon hozzáfért fiókjához, azonnal értesítenie kell a Wimdut. A Wimdu ebben az esetben jogosult blokkolni a felhasználói fiókot, míg a helyzet nem tisztázódik.
  6. Minden felhasználónak magának kell ellenőriznie a mindenkori szerződéses partnere személyazonosságát. A Wimdu nem vállal felelősséget a platformon elhelyezett felhasználói információk pontosságáért.
  7. A felhasználó vállalja, hogy úgy állítja be rendszerét és programjait a Wimdu használata során, hogy azok ne befolyásolják a Wimdu rendszerének biztonságát, integritását és elérhetőségét. A felhasználó nem blokkolhat, írhat újra vagy módosíthat Wimdu által előállított tartalmat. Illetve nem avatkozhat bele a Wimdu működésébe semmilyen egyéb módon, mint az a felhasználási feltételekben áll. A Wimdunak jogában áll megtenni a megfelelő intézkedéseket a 12. pont szerint, amennyiben ez szükséges a Wimdu vagy harmadik fél rendszerének integritásának megtartása érdekében.
  8. A felhasználók a honlap használata során megszerzett címeket, elérhetőségeket vagy e-mail címeket nem használhatják a szerződéses kommunikáción kívül más célra. Különösen nem adhatóak át ezek az információk illetéktelen személyeknek vagy nem használhatóak reklámcélokra, kivéve ha a szóban forgó felhasználó kifejezetten a beleegyezését adta előre.
  9. A felhasználónak nem szabad tömegesen üzenetet küldenie ugyanazzal a tartalommal a platformon keresztül. Minden levélszeméttel kapcsolatos vagy hasonlóan zaklató tevékenység más felhasználók vagy harmadik személy irányába tilos.
  10. Minden felhasználó maga felelős az információk archiválásáért, amik a honlapon találhatóak és a Wimdu által mentve vannak, abban az esetben, ha ezekre bizonyíték, könyvelés stb. célból szüksége van. Az archiválásnak egy Wimdutól független adathordozón kell megvalósulnia.
  11. Abban az esetben, ha egy felhasználó megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, a Wimdunak jogában áll átvenni virtuális házigazda jogait. A Wimdu eltilthatja a szóban forgó felhasználót szolgáltatásainak használatától, törölheti az általa megadott tartalmakat vagy más intézkedéseket tehet a 12. pont értelmében. A Wimdu meg fogja teni a jogi lépéseket a kártérítésre való törvényes jogainak gyakorlása érdekében.
 5. Tartalom és jogok kezelése
  1. A platform működésének keretein belül, a szolgáltatók használhatnak egyes médiumokat a potenciális bérlők meggyőzésére. Bizonyos szabályokat be kell tartani annak érdekében, hogy a különböző médiák használata legális legyen és se a felhasználó, se a Wimdu ne legyen felelősségre vonható. Ezek a szabályok például szerzői jogokból származnak, illetve ezen Általános Szerződési Feltételekből.
  2. A Wimdu elmenti a multimédiás tartalmakat (képek, szövegek stb.), melyeket a felhasználó tölt fel, biztosítja a megfelelő tárhelyet és hozzáférést azokhoz. Azonban a felhasználó teljes mértékben felelős ezekért a tartalmakért és kártalanítja a Wimdut minden harmadik személytől származó követeléssel szemben, mely ezen tartalmakból ered. Ez a kártalanítás magában foglalja az esetleges jogi költségeket is.
  3. Éppen ezért a felhasználónak meg kell bizonyosodnia, hogy a feltöltött tartalmak nem ellenkeznek a vonatkozó törvényekkel, általános illemszabályokkal vagy harmadik személy jogaival (névhasználati jog, személyiségi jog, szerzői jog, adatvédelmi jog stb.) Kiváltképp nem tölthetnek fel a felhasználók olyan tartalmakat mely ellenkezik a Strafgesetzbuch (SGB – Német Büntetőtörvénykönyv) vagy a Jugendmedienschutz -Staatsvertrag (JMStV – Német Államközi Szerződés a Kiskorúak Védelméért a Médiában) feltételeivel. A felhasználó továbbá nem tölthet fel olyan tartalmat, mely pornográf, erőszakot dícsérő vagy rasszista. Ez az üzenetküldő rendszeren keresztül zajló kommunikációra is érvényes.
  4. A multimédiás tartalmak feltöltésével a felhasználó ingyenes, visszavonhatatlan, korlátlan, nem helyi jogot ruház a Wimdura ezen tartalmak felhasználására. Ez a felhasználási jog tartalmazza a multimédiás tartalom felhasználását a platformon, offline csatornákon, nyomtatott vagy elektronikus formában, vezetékes vagy vezeték néküli hálózaton keresztül, olyan módon, hogy ez elérhető a nyilvánosság számára az általuk válaszott helyen és időben, beleértve a lejátszást bármilyen készülékükön, melynek online hozzáférése van, különösen telepített vagy mozgó számítógép és mobil kézi készülék, mint okos telefon, tablet vagy hasonló készülék.
  5. A Wimdun közzétett tartalom szerzői jog által védett. A platform általában természetes személyek által látogatott, akik egy web böngészőt használnak. Technológiák használata, mint web spider, robot vagy hasonló programok, melyek nem csupán a tartalom indexelését hivatottak elvégezni, hanem tömeges elérést és a platform tartalmának mentését is végzik, tiltottak. Ez különösen érvényes azokra a technológiákra, melyek lehetővé teszik az ún. screen scrapinget vagy harmadik fél szolgáltatásait.
  6. Ezen tilalmak és az Általános Felhasználási Feltételek megszegése esetén a Wimdu jogosult elutasítani a tartalmat, törölni és azonnal blokkolni a tartalmat, illetve törölni az oldalakat és linkeket, melyek ahhoz kapcsolódnak. Ilyen esetekben a felhasználónak nem áll jogában a tartalom helyreállítása az internetes platformon vagy feloldani törölt felhasználói profilját.
 6. A honlap elérhetősége és módosítása
  1. A felhasználónak nem áll jogában követelni a platform állandó használatát. A Wimdunak tehát nem kötelező biztosítania a platform elérhetőségét minden időben. Ennek ellenére a Wimdu igyekszik a platform folyamatos működését fenntartani a lehető legkevesebb megszakítással és fejleszteni azt a felhasználók igényeire szabva.
  2. A Wimdu átmenetileg korlátozhatja a használatot, ha ez szükséges biztonsági vagy integritási okokból, kapacitáskorlát vagy karbantartási munkálatok miatt. A Wimdu figyelembe veszi a felhasználók jogos érdekeit és előre értesíti erről őket.
 7. Felelősség harmadik fél oldalaiért
  1. A platform oldalai tartalmaznak linkeket olyan internetes oldalakra, melyeket harmadik fél üzemeltet és a Wimdu számára nem ismert ezek tartalma. A Wimdu csupán hozzáférést biztosít ezen oldalakhoz és nem vállal felelősséget tartalmukért. A harmadik fél oldalaira mutató linkek kizárólag a navigáció könnyítését szolgálják. A Wimdu nem tekinti magáénak az linkelt oldalakon kifejezett nézeteket, sőt elhatárolja magát a platformon linkelt összes oldal minden tartalmától.
  2. A Wimdu platformján linkelt internetes oldalak tulajdonosai felelősek kizárólagosan mind az ott megjelent tartalomért, mind a szolgáltatásokért, melyeket ott kínálnak.
 8. Foglalási folyamat, fizetés, számla
  1. A Wimdun történő hirdetés közzétételével a szolgáltató vállalja, hogy foglalásokat fogadjon. Egy másik felhasználó ajánlatot tehet ezen szállás bérlésére. A megállapodás akkor jön létre, ha a szolgáltató elfogadja a foglalást 24 órán belül a Wimdu által biztosított módon. Ha ez nem történik meg a másik felhasználó nem felelős többé az ajánlatért.
  2. A Lemondási Feltételek címszó alatt felsorolt opciókból egyet lehet választani. A szükséges visszatérítés a Wimdun keresztül történik a felhasználó számára, azon csatornán, melyet ő választott a 8.4.3. pont értelmében.
  3. A szolgáltatónak biztosítania kell:
   1. hogy a szállás leírása és képei nem sértenek törvényt vagy harmadik fél jogait és hogy csupán a hirdetett szálláshoz kapcsolódnak.
   2. hogy a sikeresen foglalt szállás jelezve legyen.
   3. hogy a feltöltött információ nem tartalmaz harmadik fél által birtokolt tartalmat.
   4. hogy tiszteletben tartsa az állami jogi szabályozást, különösen fizetési, faktoring és adó szabályokat. A szolgáltató kizárólagosan felelős a hirdetés tartalmának kötelezettségeiért és feladataiért. A Wimdu jogosult a felhasználó ajánlatának ellenőrzésére és a megfelelő bizonyítékok kérésére.

  4. A fizetésnek a következő kikötésekkel kell zajlania:
   1. A beleegyezés a teljes ár megmutatásával merül fel, a foglalási folyamat végén. Ez tartalmazza a bérleti díjat és a kezelési költséget, mely egy adminisztratív komponensből és egy ingatlan alapú komponensből áll a bérleti díj függvényében. Miután a foglalás megtörtént a Wimdu értesíti annak tartalmáról és összegéről a felhasználót
   2. A Wimdunak jogában áll megváltoztatni a kezelési kötséget bármikor. Ez nem vonatkozik a már lezárt foglalásokra. A szolgáltató értesítést kap a kezelési költség összegéről e-mailben, a foglalási kérelemmel egy időben.
   3. A bérlőnek a foglalás végén feltüntetett teljes összeget ki kell fizetnie, esetleg részletekben, olyan módon, amit a foglalási folyamat során választott. A Wimdu megkapja a pénzt a bérlőtől és a szolgáltató nevében egy nem kamatozó vagyonkezelői számlára helyezi el azt. Ha a beszedés sikertelen, a bérlőnek kell megtérítenie a többletköltségeket. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a bérlő nem tehető felelőssé a behajtás sikertelenségében.
   4. A foglalási folyamat következményeként a bérlő utasítja a Wimdut a bérleti díj átutalására, 24 órával a szállásra történő érkezése után. Ha a szállás nem megfelelően kerül átadásra a bérlő számára, akkor visszavonhatja ezt az utasítást. A visszavonásnak azonnal meg kell történnie az okok megjelelölésével, a kapcsolatfelvételi űrlap használatával.
   5. A szolgáltatónak meg kell fizetnie a kezelési költséget a Wimdu felé olyan módon, hogy a Wimdu a vagyonkezelői alapból a sajátjára utalja az összeget, így a szolgáltatónak nem kell további lépéseket tennie.
   6. A felhasználók a Wimdu kezelési költséget elszámolhatják a követelések terhére, de csak abban az esetben, ha ezek esedékesek, jogilak megalapozottak és vitathatatlanok. A követelések nem ruházhatóak át harmadik félre.

  5. Kérésre a szolgáltatónak számlát kell kiállítania a bérlő részére a foglalás teljes összegéről. Kérésre a Wimdu kiállít egy számlát a kezelési költségről a szolgáltatónak, bár ebben a forgalmi adó vagy hasonló közvetett adó nélküli összeg fog megjelenni, kivéve ha kifejezetten más áll ezekben a szabályokban.
  6. Hacsak a Wimdut erről másként nem értesítik, azt feltételezi, hogy a szolgáltató üzleti teljesítményt termel és tudatában van eredményeire (eladásaira) vonatkozó adókötelezettségének és ezeknek eleget is tesz. A Wimdunak jogában áll a megfelelő bizonyítékokat elkérni a szolgáltató üzleti teljesítményéről.
  7. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyéb pótlólagos díjakat szabjon meg helszíni költségek fedezésére a fogyasztáson és használaton alapulva (különösen: eletromosság, víz, fűtés). A szolgáltatónak tudatnia kell ezen jogát a pótlólagos díjak kiszabására a bérlővel, mielőtt a megállapodás létrejönne. Ezek az díjak a kezelési költség számításánál nem lesznek figyelembe véve. Ez a kaucióra is érvényes.
  8. A Wimdu által kiállított kuponok a bérlők által vehetőek igénybe foglalásokra egy adott időpontig. A bérlők nem kapnak semmilyen kifizetést.
  9. A felhasználók számára tilos megkerülni a fenti foglalási és fizetési folyamatot, különösképpen a kezelési költséget.
 9. Kaució
  1. A szolgáltatónak jogában áll kauciót megállapítani hirdetésében. Amennyiben a szolgáltató kaució fizetését várja el az érkezés időpontjában, ennek összegéről és fizetési módjáról teljes körű információt kell szolgáltatnia már a hirdetésben. A kaució összegének már a foglalás előtt rögzítésre kell kerülnie. Azt is előre meg kell határozni, hogy mikor kell megtörténnie a kaució fizetésének (pl. 3 hónappal érkezés előtt, készpénzben érkezéskor stb.)
  2. Amennyiben a szolgáltató nem említi a kauciót hirdetésében, később azonban mégis igényt tart rá, és a bérlő ezzel nem ért egyet, az a szerződés nem teljesítését jelenti a szolgáltató részéről. Ezekben az esetekben a Wimdu fenntartja magának a jogot, hogy törölje a foglalást és a lemondás díját a szolgáltatóra hárítsa.
  3. A Wimdu nem felelős a kaució intézéséért vagy a szolgáltató bármilyen követelésének kezeléséért.
 10. Értékelési rendszer
  1. A honlap lehetővé teszi, hogy a felhasználók értékeljék egymást a megállapodás teljesítése után. Az értékelések érdemi információkat hivatottak szolgáltatni a felhasználók megbízhatóságáról. Az értékelések nem kerülnek előzetes felülvizsgálatra a Wimdu részéről.
  2. A felhasználók vállalják, hogy csakis valós kijelentéseket tesznek az értékelésben és hogy azok megfelelnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A felhasználók által hagyott értékelések nem sérthetik harmadik fél jogait, különösen személyiségi jogait. Az értékeléseknek objektívnek kell lenniük és nem tartalmazhatnak rágalmazó kritikát.
  3. Az értékelési rendszer nem rendeltetésszerű használata szigorúan tilos. Különösképp, a felhasználók nem adhatnak meg értékelést saját magukról, nem kérhetnek meg harmadik személyt, hogy osszanak meg olyan információt az értékelésben, mely nem kapcsolódik az alapul szolgáló megállapodáshoz, illetve nem használhatják az értékeléseket más célra, mint a honlapon történő bemutatás.
  4. A Wimdu nem avatkozik bele az értékelési rendszerbe alapos ok nélkül. Az értékelések nem kerülnek módosításra vagy törlésre a Wimdu által, kivéve ha jogilag és kifejezetten köteles így tenni. Az értékeléseket nem lehet módosítani a közzététel után. Azonnal mentésre kerülnek a felhasználó értékelési profiljába és bármelyik felhasználó számára láthatóvá válnak. A Wimdunak jogában áll megjegyzéseket adni az értékeléshez, ha ez hasznos a tisztázás és jobb megérthetőség okán.
  5. Ha az értékelésekkel visszaél egy felhasználó, a Wimdu kivételesen eltávolíthatja az adott értékelést és megteheti a szükséges lépéseket, melyek a 12. pontban szerepelnek. Ez különösen érvényben van, ha:
   1. az értékelést az értékelést kiállító személlyel szembeni jogerős bírósági ítélet miatt kell eltávolítani ;
   2. ha a hozzászólás vulgáris, trágár, rasszista, kiskorúak számára nem megfelelő vagy büntetőjogilag sértő;
   3. az értékelés más felhasználó személyes adatait tartalmazza, mint név, cím, telefonszám vagy e-mail cím;
   4. az értékelés illetéktelen linket vagy parancsfájlt tartalmaz;
   5. ha a felhasználó véletlenül tett közzé egy negatív értékelést a nem megfelelő felhasználó számára, de már javította ezt a hibát és a megjegyzést a megfelelő felhasználónál közzétette;
   6. az értékelést olyan személy hagyta, aki nem volt jogosult a foglalásra;
   7. az értékelést olyan felhasználó hagyta, akinek fiókját blokkolta a Wimdu a regisztrációt követő 90 napon belül. Ez nem vonatkozik olyan felhasználókra, akiknek fiókja a kezelési költség fizetésének elmulasztása miatt történt vagy olyan esetekben, ahol a felhasználónak lehetősége volt megoldani a problémát, így fiókja helyreállításra került.

  6. A megállapodás mindkét fele megegyezhet abban, hogy visszavonjanak egy már közzétett értékelést. Az értékelés eltávolításra kerül és nem jelenik meg többé az értékelési profilban.
 11. Időtartam, felmondás
  1. A felhasználói megállapodás meghatározatlan időre jön létre.
  2. A felhasználó értesítés nélkül megszüntetheti azt bármikor. A megszüntetésre vonatkozó nyilatkozat a Wimdu számára írásos formában (pl. levél, fax, e-mail) elégséges. A megállapodás megszüntetése nincs hatással az olyan foglalásokra, melyek már elfogadásra kerültek. Ezzel egy időben ez érvényes az esedékes kezelési költség fizetésére is.
  3. A Wimdu megszüntetheti a felhasználói megállapodást bármikor, ha két héttel előre jelzi azt.
  4. Ez nem befolyásolja a Wimdu jogát a blokkolásra, az alapos indokból történő megszüntetés jogát vagy a felhasználó megszüntetésének egyedileg megállapított jogát. Kiváltképp a Wimdunak alapos indoka van, ha:
   1. A felhasználó nem tesz eleget egy fizetési kötelezettségének részben vagy egészben, annak ellenére, hogy emlékeztetőt kapott a határidőről;
   2. A felhasználó megszegi az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit és nem tesz javító intézkedéseket annak ellenére, hogy emlékeztetőt kapott a határidőről. Az emlékeztető nem szükséges, ha várható, hogy nem jár sikerrel vagy a jogsértés annyira súlyos, hogy értelmetlen lenne a szerződés helyreállítása. Továbbá a szabályszegés súlyossága származhat abból is, hogy a felhasználó a múltban már többször figyelmeztetve lett ugyanazon jogszegésért;
   3. Jogszabályi előírás, bíróság vagy hatósági szerv úgy határoz, hogy a platform használata ebben a formában nem lehetséges;
   4. A Wimdu megszünteti platformját vagy üzleti tevékenységét;
   5. Fizetésképtelenségi eljárás indul a felhasználó eszközeiért a pénzeszközök hiánya miatt.

 12. Intézkedések a felhasználó jogellenes magatartása és/vagy szerződésszegése esetén
  1. Ha kifejezett jelei vannak annak, hogy a felhasználó vétkesen megszeg jogszabályokat, harmadik fél jogait vagy az Általános Szerződési Feltételeket vagy ha a Wimdunak jogos érdekében áll (különösen felhasználóinak védelme érdekében csalások ellen), a következőket teheti a megszüntetés érdekében figyelmeztetés nélkül:
    A felhasználót figyelmeztetéssel illeti;
   1. Törli a felhasználó hirdetéseit vagy tartalmait;
   2. Eltiltja a felhasználót az oldal használatától;
   3. Átmenetileg vagy véglegesen kizárja (blokkolja) a felhasználót az oldalról;
   4. Vitatja és törli a meglévő foglalásokat a szolgáltató nevében, az egyébként fennálló lemondási feltételek figyelembevétele nélkül vagy elutasítja a felhasználó ajánálatait a bérleti megállapodás megkötésére a szolgáltató nevében.

  2. A Wimdu figyelembe veszi a felhasználó jogos érdekeit is, mikor ezen intézkedéseket megválasztja.
  3. A bérletet, mely már megkötésre került a felhasználó és egy másik felhasználó között nem befolyásolja az ajánlat törlése. Ennek megfelelően ez érvényes a kezelési költség megfizetésére is, mely esedékes. A bérlet nem lép érvénybe, ha a Wimdu törli az ajánlatot, mielőtt a foglalás elfogadásra kerülne a felhasználó által.
  4. A Wimdunak joga van blokkolni a felhasználót a következő esetek bármelyikében. Ha van értelme az adott esetben, akkor a felhasználó előzetes figyelmeztetést kap a Wimdutól, így meg van az esélye, hogy eloszlassa a gyanút vagy javító intézkedéseket tegyen. Ha egy előzetes figyelmeztetés nem indokolt pl ha a blokkolás szükséges a Wimdu vagy más felhasználó védelme érdekében, akkor a felhasználó utólag azonnal megkapja az értesítést és ezután megkapja a lehetőséget, hogy hozzászóljon vagy javító intézkedéseket tegyen. A felhasználók blokkolása abban az esetben jogos, ha:
   1. a felhasználó sorozatosan kap negatív értékeléseket az értékelési rendszerben a 10-es pont szerint és muszáj blokkolni más piacszereplők védelme érdekében;
   2. a felhasználó helytelen elérhetőséget adott meg felhasználói fiókjában, különösen helytelen vagy érvénytelen e-mail címet;
   3. a felhasználói fiók egy másik fél számára átadásra került;
   4. a felhasználó jelentősen árt más felhasználóknak, különös tekintettel a szállás és/vagy bútorok sérüléseire, rongálására, eltulajdonítására stb;
   5. alapos indoka van a felhasználó felelőssége és kockázata miatt.

  5. Miután a felhasználót tartósan blokkolta a Wimdu, a felhasználónak nem áll jogában a fiókot vagy a profilt visszaállítani. Továbbá nem áll jogában a honlapot használni új felhasználói fiókkal vagy újra regisztrálni.
 13. A Wimdu felelőssége
  1. A Wimdu teljesen mértékben felel a szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkért, amennyiben azt a Wimdu, a Wimdu dolgozói vagy ügynökei hajtottak végre. Felelős továbbá a hibák tisztességtelen eltitkolásáért, ha a garancia kifejezetten feltételezett; és az életben, testben és egészségben okozott károkért.
  2. A Wimdu csak akkor felelős egyéb károkért, ha azok olyan felelősség megsértéséből következnek, melyek teljesítése teszi lehetővé a szerződés megfelelő végrehajtását és amelyekben a szerződés felei rendszeresen megbíznak. A kártérítés fizetési kötelezettsége korlátozott olyan károkra, melyek a a szerződés szempontjából tipikusnak ítélhetőek és előre láthatóak. Ez nem befolyásolja a Produkthaftungsgesetz (német termékfelelősségi törvény) szerinti felelősséget.
  3. Mivel a Wimdu nem vesz részt a szolgáltató és bérlő szerződéses kapcsolatában, ezért a Wimdu nem vállal felelősséget a szállások szerződéséért.
 14. Záró rendelkezések
  1. A Wimdu jogosult átadni jogait és kötelezettségeit ezen megállapodás keretein belül részben vagy egészben egy harmadik félnek.
  2. Ez a megállapodás kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság anyagi jogszabályai alá tartozik, kikéve az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezményt és a német nemzetközi magánjogot.
  3. Ha a felhasználó egy fogyasztó a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB - Német Polgári Törvényköny) 13. része értelmében, ez nem befolyásolja a kötelező fogyasztóvédelmi szabályozást, ahol a fogyasztó szokásosan tartózkodik.
  4. Ha az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenné válnak, az Általános Szerződési Feltételek többi része továbbra is érvényes marad. Amennyiben egy rendelkezés érvénytelen, azt felválthatja egy jogszabályi rendelkezés.
  5. Minden nyilatkozatot a Wimduval kötendő üzletszabályzattal kapcsolatban írásban vagy e-mailben kell megküldeni. A felhasználó címe és e-mail címe hivatalosan az, mely felhasználói fiókjában megadásra került.
  6. A Wimdu GmbH a Wimdu Malta Limited (BKR 1810, Birkirkara, Emanuel Schrembi Street 38, 2. emelet) leányvállalatát bízta meg hitelkártya tranzakcióinak intézésével.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Lemondási feltételek

1. Mi alapján állapítják meg a lemondási feltételeket?

 • A lemondási feltételeket a szolgáltató választja. 3 különböző feltétel közül választhat: rugalmas, mérsékelt és szigorú. Ezen lemondási feltételek mind a szolgáltató, mind a bérlő érdekeinek védelmében jöttek létre.

2. Hogyan törölhetem a foglalást?

 • A gördülékeny folyamat érdekében minden lemondás a Wimdun keresztül történik.
 • Ha foglalást szeretne törölni, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
 • A lemondásnak írásban kell történnie a kezdeményező fél által. A lemondásnak tartalmaznia kell a foglalás kódját és arról az e-mail címről kell érkeznie, mellyel a felhasználó a Wimdu rendszerébe regisztrált.
 • Vegye figyelembe, hogy a lemondás mindaddig nem hivatalos, amíg meg nem kapta a megerősítő e-mailt a Wimdutól.
 • Ügyfélszolgálatunk azonnal kezelni fogja foglalási kérelmét és értesíteni a szolgáltatót vagy bérlőt. További lépéseket nem kell tennie.

3. Ha a bérlő törli a foglalást, hogyan kerül kiszámításra a bérlő és a szolgáltató részére történő visszatérítés?

3.1. Általános rendelkezések

 • A bérlő számára történő visszafizetés összege attól függ, mikor történt a lemondás, illetve a szolgáltató által választott lemondási feltételtől.
 • A visszatérítendő összeg a teljes összeg mínusz lemondási díj, mely változó. A vonatkozó lemondási díj összege a foglalási folyamat során megtekinthető. A kifizetés menetére vonatkozó szabályok a 8.4. pont alatt érvényesek ennek megfelelően.
 • Függetlenül a lemondási feltételektől, a bérlő maga felelős annak biztosításában, hogy a szolgáltatót ne érje kár, vagy a lemondási díj összegénél szignifikánsan kisebb kár érje.

3.2. Egyéni lemondási feltételek

Lemondási feltételek: Free Cancellation

You will be refunded the total price (including the Wimdu Service fee) if you cancel the booking at least 2 days before check-in by 12 noon CET (Central European Time). For cancellations that are made less than 2 days before check-in, you will be refunded 5% of the total price minus the Wimdu service fee.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 2015 július 13-tól, az "Ingyenes Lemondási" feltételek visszavonásra kerültek. Az "Ingyenek Lemondási" feltételek és annak pontjai érvényben maradnak azokra a foglalásokra, melyeket 2015 július 13-a előtt hagytak jóvá vagy kérelmeztek azokon az ingatlanokon, melyek esetében az "Ingyenes Lemondási" feltételek kerültek kiválasztásra a foglaláskor.

Lemondási feltételek: Rugalmas

A teljes ár mínusz Wimdu lemondási díj visszajár abban az esetben, ha legalább 2 nappal az érkezés előtt törli foglalását (déli 12 óra előtt, helyi idő szerint). Azon foglalások árából, melyeket kevesebb, mint 2 nappal az érkezés előtt töröl 5 % jár vissza mínusz a Wimdu lemondási díj.

Lemondási feltételek: Mérsékelt

A teljes ár mínusz Wimdu lemondási díj visszajár abban az esetben, ha legalább 4 nappal az érkezés előtt törli foglalását (déli 12 óra előtt, helyi idő szerint). Azon foglalások árából, melyeket kevesebb, mint 4 nappal az érkezés előtt töröl 5 % jár vissza mínusz a Wimdu lemondási díj.

Lemondási feltételek: Szigorú

A teljes ár fele mínusz Wimdu lemondási díj visszajár abban az esetben, ha legalább 7 nappal az érkezés előtt törli foglalását (déli 12 óra előtt, helyi idő szerint). Azon foglalások árából, melyeket kevesebb, mint 7 nappal az érkezés előtt töröl 5 % jár vissza mínusz a Wimdu lemondási díj.

4. Tud a vendég foglalást törölni azután, hogy megérkezett?

 • Ha komoly problémái adódnak az érkezés során, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz 24 órán belül. Ha a szállás nem abban az állapotban került átadásra, ahogyan az a megállapodásban szerepel, a megfelelő panaszt el fogjuk küldeni a szolgáltatónak. Az elbírálás után a szolgáltatónak küldött összeget csökkentjük és a különbözetet visszatérítjük Önnek.
 • Vegye figyelembe, hogy a visszatértés csak akkor lehetséges, ha 24 órán belül jelezte panaszát.
 • A Wimdu fenntartja magának a jogot, hogy legalább a kezelési költség összegét követelje a a szolgáltatótól.

5. Mi történik, ha a szolgáltató törli a foglalást?

 • A bérlő visszakapja a teljes árat. Ilyen esetekben lemondási díj nem keletkezik.
 • A Wimdu segíteni fogja a bérlőt, hogy alternatív szállást találjon.
 • A szolgáltatónak a teljes ár 15 %-át kell fizetnie lemondási díjként. Ez az összeg a teljes ár 50 %-ára nő, amennyiben a lemondás kevesebb, mint 8 nappal az érkezés előtt történik. A lemondási díj a szolgáltató következő foglalásából kerül levonásra.

6. Speciális lemondási feltételek

6.1. Haláleset

Közeli családtag (anya, apa, férj/feleség, testvér, gyermek) elhalálozása esetén az érkezést megelőző 7 nap és 24 óra között a bérlő a teljes árat visszakapja. A szolgáltatónak nem lesz jogalapja a fizetés követelésére. Lemondási díj nem lesz érvényben. Ha a lemondás kevesebb, mint 24 órával az érkezés előtt történik a bérlő 75 %-ot kap, a szolgáltató pedig 25 %-ot a teljes árból. Lemondási díj nem lesz érvényben. A halotti anyakönyvi kivonat szükséges az eset bizonyítására.

6.2. Természeti csapás vagy egyéb előre nem látható esemény

Ha természeti katasztrófa (lavina, hóvihar, ciklon, hurrikán, földrengés, árvíz, földcsuszamlás, villámcsapás), háború, terrorista vagy nukleáris támadás teszi lehetetlenné a szolgáltató számára, hogy teljesítse a foglalást (és bizonyítani tudja, hogy nem elérhető hasonló alternatív szállás) a bérlő 75 %-ot, a szolgáltató pedig 25 %-ot fog kapni a teljes árból. Lemondási díj nem keletkezik. Ez az eset áll fenn akkor is, ha a közlekedési lehetőségek sérültek és a bérlő képtelen elérni a szállást és ezt bizonyítani is tudja.

Adatvédelem

A Wimdu GmbH ("Wimdu") adatvédelmi nyilatkozata

1. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet és a tagországok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényei, vagy az adatvédelmet érintő egyéb rendelkezések értelmében adatkezelő a:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

13355 Berlin

Németország

E-Mail: contact@wimdu.com

Honlap: www.wimdu.hu

Adatvédelmi megbízott elérhetőség

A Wimdu GmbH adatvédelmi megbízottja

E-Mail: datenschutz@wimdu.com

2. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános tudnivalók

1. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Az Ön magánszférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Ha szolgáltatásaink keretében gyűjtjük, feldolgozzuk vagy felhasználjuk az Ön személyes vonatkozású információit, ezt az érvényes német és európai jogvédelmi rendelkezésekkel összhangban tesszük.

A felhasználóink személyes vonatkozású adatait alapvetően csak olyan terjedelemben gyűjtjük, amennyire ez egy működőképes honlap, valamint a tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához feltétlenül szükséges. A felhasználóink személyes vonatkozású adatainak gyűjtése és felhasználása rendszerint csak a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek az olyan esetek, amelyeknél a hozzájárulás előzetes megszerzése gyakorlati okokból nem lehetséges és az adatok feldolgozását törvényes előírások engedélyezik.

2. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának jogalapja

Amennyiben a személyes vonatkozású adatok feldolgozásához az érintett személy hozzájárulását kérjük, ennek jogalapjaként az EU Általános Adatvédelmi Rendelkezésének (ÁAR) 6. cikkely, 1. bekezdés, a) betűje szolgál.

Egy szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes vonatkozású adatok feldolgozásának jogalapja, – ha az érintett személy az szerződő felek egyike – az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, b) betű. Ez a szerződést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükséges adatfeldolgozásokra is érvényes.

Ha a személyes vonatkozású adatok feldolgozása egy, a vállalatunkra érvényes törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ennek jogalapja az ÁAR 6. cikkely, 1. bekezdés, c) betű.

Abban az esetben, ha a személyes vonatkozású adatok feldolgozását az érintett személy vagy egy másik természetes személy életbevágóan fontos érdekei teszik szükségessé, jogalapként az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz d) betűje szolgál.

Ha a feldolgozás a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelme miatt szükséges és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadsága nem esik nagyobb súllyal latba, mint a fent említett érdekek, akkor jogalapként az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz f) betűje szolgál.

3. Az adatok törlése és a tárolás időtartama

Az érintett személy személyes vonatkozású adatait a tárolás céljának megszűntével töröljük, vagy zároljuk. Egy ezt meghaladó tárolás akkor lehetséges, ha ezt az uniós vagy tagállami nemzeti jogalkotók az adatkezelőre érvényes közösségi jogi rendeletekben, törvényekben vagy egyéb rendelkezésekben előírták. Az adatok zárolására vagy törlésére ebben az esetben is akkor sor kerül, ha az említett szabályokban az adatok tárolására előírt időtartam lejárt. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az adatok további tárolása egy szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges.

4. A személyes vonatkozású adatok harmadik félnek történő továbbadása

Szükség esetén és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően harmadik félnek, különösképpen a következő személycsoportoknak is továbbadhatjuk az Ön személyes vonatkozású adatait:

 • A csoporthoz tartozó társaságok
 • Külső szolgáltatók, akik nevünkben szolgáltatásokat teljesítenek
 • A velünk együttműködő, szerződéses IT-szolgáltatások kínálói

Az adatok továbbadása az Ön foglalásainak véglegesítése, a foglalások kiegyenlítésének lehetővé tétele, a marketing anyagok kiküldése vagy az analitikai ügyfélszolgálatunk érdekében történik.

3. A honlap rendelkezésre bocsátása és a naplófájlok létrehozása

1. Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

A rendszer a honlapunk minden egyes fejhívása esetén automatikusan regisztrálja a felhívó számítógép számítógépes rendszerének adatait és információit.

Ennek során a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 1. A böngészőtípussal és az alkalmazott verzióval kapcsolatos információk
 2. A felhasználó operációs rendszere
 3. A felhasználó internet szolgáltatója
 4. A felhasználó IP-címe
 5. A hozzáférés dátuma és időpontja
 6. A honlapok, amelyekről a felhasználó rendszere a mi weboldalunkra lépett
 7. A honlapok, amelyeket a felhasználó rendszere a weboldalunkról felhívott

Ezen adatok mentése is a rendszerünk naplófájljában történik. Ezeknek az adatoknak a felhasználó egyéb személyes vonatkozású adataival együtt történő mentésére nem kerül sor.

Egy hordozható készülék alkalmazásakor adott esetben ezen túlmenően a készülék- és helymeghatározó adatokat is regisztráljuk. Ezeknek az adatoknak a rögzítése függetlenül attól történik, hogy Ön a Wimdu-nál regisztrált-e vagy, hogy bejelentkezett-e a Wimdu-fiókjára.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes mentésének jogalapja az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, f) betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

Ha Ön szálláskeresés, ehhez hirdetések feladása, szállásfoglalás, vagy a foglalások igazolása, a szállások kifizetése, megjegyzések és értékelések beküldése, a többi felhasználóval, illetve a Wimdu-val való kapcsolattartás érdekében belép a platformunkra, akkor lehet, hogy rögzítjük az adatait, mint például az Ön IP-címét, a platformunk felkeresésének és használatának dátumát és időpontját, az Ön böngészőtípusát, az Ön által használt operációs rendszert, valamint az Ön által megtekintett oldalakat és azt az oldalt ahonnan a honlapunkra belépett.

Az IP-címnek a rendszer által történő ideiglenes mentése a honlapunknak a felhasználó számítógépén történő rendelkezésre bocsátása érdekében szükséges. Ennek érdekében a felhasználó IP-címének a látogatás időtartamára továbbra is az ideiglenes tárolóban kell maradnia.

A naplófájlok mentése a honlap működőképességének biztosítása érdekében történik. Az adatok ezen túlmenően a honlap optimalizálását és az információstechnikai rendszerünk biztonságának biztosítását szolgálják. Az adatoknak marketing célokból történő kiértékelésére ezzel kapcsolatban nem kerül sor.

Ezekre a célokra a mi jogos érdekünk is az adatok ÁAR, 6. cikkely, 1. szakasz, f) betű szerinti feldolgozása.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlése azonnal megtörténik, ha azok a gyűjtés céljának eléréséhez már nem szükségesek. A honlap rendelkezésre bocsátása érdekében történő adatgyűjtésnél ez az eset a honlap elhagyásakor áll fenn.

Az adatoknak a naplófájlban történő mentése esetén ez legkésőbb 60 nap után esedékes. Egy ezt az időszakot meghaladó tárolás nem lehetséges. Ebben az esetben töröljük vagy elidegenítjük a felhasználó IP-címét, így a felhívó ügyfél azonosítása már nem lehetséges.

5. Megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

Az adatoknak a honlap rendelkezésre bocsátása érdekében történő regisztrálása és azoknak a naplófájlokban való mentése a honlap üzemeltetése érdekében elengedhetetlen. Ezért az ügyfél számára nem áll fenn semmilyen megtagadási lehetőség.

4. Regisztrálás

1. Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

A honlapunkon lehetőséget kínálunk ügyfeleinknek, hogy a személyes vonatkozású adataik beírásával regisztráljanak és létrehozzanak egy felhasználói fiókot. Az adatoknak egy beviteli maszkba való bevitele és elküldése után mentjük azokat. A regisztrálási eljárás során a következő személyes vonatkozású adatokat rögzítjük:

 • Név
 • adott esetben Postai cím (a számlacímet is beleértve)
 • adott esetben Telefonszám
 • e-mail cím
 • adott esetben Profilkép
 • a közösségi hálózati fiókokkal kapcsolatos információk
 • tartózkodási- vagy utazási információk és különös vonzódások, mint például az Ön kedvenc üdülőhelye, és időpontjai, az Önnel együtt utazó személyek/gyermekek száma
 • adott esetben üzenetrendszeren keresztül történő kommunikáció
 • adott esetben jogosítvány, hivatalos igazolvány vagy útlevél
 • adott esetben bankadatok (kifizetések a szállásadónak)
 • IP-cím és az abból levezetett helymeghatározási adatok (származási ország / származási város)
 • a honlapunk felkeresésének dátuma és időpontja
2. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatfeldolgozás jogalapja az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz a) betű, valamint az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, b) betű.

3. Az adatfeldolgozás célja

A felhasználó regisztrálása a honlapunk bizonyos tartalmainak és szolgáltatásainak biztosítása érdekében szükséges.

A honlapunkon ezen túlmenően lehetősége van egy személyes felhasználói fiók létrehozására. A felhasználói fiókjában előre bejegyezheti azokat a személyes információkat, amelyekkel egy ajánlatot posztolhat vagy egy szállást foglalhat.

A személyes fiók létrehozásához Wimdu az Ön e-mail címét és egy szabadon választható jelszót, adott esetben még az Ön megszólítását, a családi és utónevét, címét, születési idejét és fizetési adatait is kéri. Az Ön által beírt e-mail cím egyben a felhasználói fiók hozzáférési kódjaként is szolgál. A sikeres regisztrálás után e-mailben automatikus igazolást kap. A felhasználói fiókja személyes területén bármikor frissítheti a személyes adatait.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlése azonnal megtörténik, ha azok a gyűjtés céljának eléréséhez már nem szükségesek.

Ez az eset a regisztrálás során gyűjtött adatok esetén akkor lép fel, ha a regisztrálást a honlapunkon megszüntették vagy módosították.

Ez az eset egyébként akkor is fennáll, ha az adatok a közvetítési szerződés végrehajtásához már nem szükségesek.

5. Megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

Felhasználóként Ön bármikor megszüntetheti a regisztrálását. Bármikor kérheti a tárolt adatainak a módosítását.

A felhasználói fiókjának megszüntetése érdekében kérjük, forduljon kérésével az ügyfélszolgálatunkhoz. Az értesítés mind a kapcsolatfelvételi űrlap útján, mind a datenschutz@wimdu.com címre küldött e-mailben megtörténhet. A fiók törlését majd a szolgáltató csapatunk egy munkatársa végzi el.

Ha az adatok egy szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőző intézkedések elvégzéséhez még szükségesek, akkor az adatok idő előtti törlése csak akkor lehetséges, ha az nem ütközik szerződéses vagy törvényes kötelezettségekbe.

5. A sütik használata

1. Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

Wimdu a honlapján sütiket használ. A sütik kis szövegfájlok. Az Ön böngészőjének gyorstárában mentve lehetővé teszik a böngésző azonosítását.

Mi "állandó" sütiket alkalmazunk. Ezek a felhasználó számítógépén maradnak, hogy az oldalunk következő felkeresésekor megkönnyítsék a személyre szabott és regisztrációs kínálatunkat. A sütik például rögzíthetik, hogy a felhasználó mit választott ki. A felhasználó manuálisan bármikor törölheti a sütiket.

Ezen túlmenően 'ideiglenes sütiket' is használunk. Ezek nem maradnak a felhasználó számítógépén. Ha a felhasználó elhagyja az oldalunkat, azonnal töröljük ezeket az átmeneti sütiket.

A sütiket a honlapunk felhasználóbarát kialakítása érdekében használjuk. Az adatok gyűjtése lehetőséget kínál az oldal használati mintájának és szerkezetének elemzésére. Így folyamatosan javítani tudjuk a kínálatunkat, pl. az oldal tartalmát, személyre szabását és egyszerű kezelhetőségét.

Ennek során a sütikben a következő adatokat mentésére és továbbítására kerül sor:

 • Nyelvbeállítások
 • Pénznem beállítások
 • Bejelentkezési információk
2. Az adatfeldolgozás jogalapja

A személyes vonatkozású adatok műszakilag szükséges sütik alkalmazásával történő feldolgozásának jogalapja az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, f. betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

A műszaki szempontból szükséges sütik alkalmazásának célja, hogy a felhasználók számára megkönnyítsék a weboldal használatát. A honlapunk egyes funkciói a sütik alkalmazása nélkül nem biztosíthatók. Ezeknél fontos, hogy a böngésző az oldalváltás után is azonosítható legyen.

A sütikre a következő alkalmazásoknál van szükségünk:

 • A nyelv- és pénznem beállítások átvétele
 • A keresőszavak megjegyzése

A műszakilag szükséges sütik által gyűjtött adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozására.

Az elemző sütiket a honlapunk tartalmának és minőségének tökéletesítése céljából használjuk. Az elemző sütiknek köszönhetően ismereteket szerzünk a honlapunk használatáról, így folyamatosan optimalizálni tudjuk szolgáltatásainkat.

4. Az adattárolás időtartama, megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

A sütiket a felhasználó számítógépén mentjük, onnan pedig az oldalunkra továbbítjuk őket. Így felhasználóként Ön is teljes egészében ellenőrzése alatt tarthatja a sütik használatát. Az internetes böngésző beállításának módosításával bármikor letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbadását. A már mentett sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is megtörténhet. A honlapunk által mentett sütik letiltása esetén előfordulhat, hogy nem tudja teljes terjedelmében használni a weboldal valamennyi funkcióját. Ez ezen túlmenően a honlapunk felhasználóbarát tulajdonságainak korlátozásával is járhat. Ezen kívül lehetősége van arra is, hogy a www.youronlinechoices.com oldalon a megfelelő vállalat négyzetébe egy pipát helyezve letiltsa a külső-kínálók érdeklődésalapú hirdetését.

6. Webelemzés és nyomon követés

Az oldalon az úgynevezett "nyomkövető eszközök" lehetővé teszik, hogy marketingcélokra, valamint az oldal optimalizálása érdekében adatokat gyűjtsünk és mentsünk. A felhasználó a jövőre vonatkozóan bármikor kifogással élhet ezzel az adatgyűjtéssel és mentéssel szemben.

1. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

A honlapunkon a következő webelemző és nyomkövető eszközöket használjuk:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar
2. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának jogalapja

A felhasználó személyes vonatkozású adatainak feldolgozására érvényes jogalap az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, f) betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

A felhasználó személyes vonatkozású adatainak feldolgozása lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük a felhasználóink böngészési szokásait. Az így szerzett adatok kiértékelése lehetőséget kínál nekünk, hogy összehasonlítsuk a honlapunk egyes komponenseinek használatával kapcsolatos információkat. Ez segít nekünk, hogy folyamatosan javítsuk a honlapunkat és annak felhasználóbarát funkcióit. Ezekre a célokra a mi jogos érdekünk is az adatok ÁAR, 6. cikkely, 1. szakasz, f. betű szerinti feldolgozása. Az IP-cím névtelenítésével kellően figyelembe vesszük a felhasználó érdekeit a személyes vonatkozású adatainak a védelmét illetően. A webelemző és nyomkövető eszközöket részleteiben következőképpen használjuk:

Google Analytics

Honlapunk a Google Analytics eszközt, a Google Inc. ("Google") webelemző eszközét használja. A Google Analytics sütiket használ. A sütik által a honlapunk használatával kapcsolatban nyert információk általában a Google egy USA-beli szerverére kerülnek, a mentésük is ott történik. Abban az esetben, ha Ön ezen a honlapon aktiválta az IP személytelenítését, a Google az Európai Unió tagállamaiban, valamint az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodás egyéb részes államaiban előzőleg lerövidíti az IP-címet.

A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül a Google egy USA-beli szerverére, amikor a lerövidítésére csak ott kerül sor. Google a Wimdu megbízásából arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje a honlapunk használatát, hogy jelentéseket állítson össze a honlap működéséről és forgalmáról, és további, az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat kínáljon a Wimdu-nak. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében közvetített adatoknak a Google egyéb adataival való összevonására nem kerül sor.

Ön megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatainak (beleértve az IP-címét is) a Google szerveréhez való továbbadását, valamint ezeknek az adatoknak a Google által való feldolgozását, ha az alábbi hivatkozás alatt rendelkezésre álló böngésző bővítő modult letölti és telepíti:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB..

Google Adwords

Ezen túlmenően a "Google Adwords" online hirdetőprogramot és a Google Adwords keretében a Konverzió-követő eszközt is használjuk. A Google Conversion Tracking a Google Inc. egy elemző szolgáltatása. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ha Ön egy, a Google által megjelenített hirdetésre kattint, akkor a konverziókövetés érdekében egy süti kerül az Ön számítógépére. Ezek a sütik 30 nap elteltével hatályukat vesztik. Ezek nem tartalmaznak semmilyen személyes vonatkozású adatot, így nem alkalmasak a személyes azonosításra.

Ha Ön a honlapunk bizonyos internetes oldalait felkeresi és a süti még nem járt le, akkor Google és mi is felismerjük, hogy Ön a hirdetésre kattintott, amely erre az oldalra vezette Önt. A Google minden egyes AdWords ügyfele más sütit kap. Így nem áll fenn semmilyen lehetőség a sütiknek az AdWords-ügyfelek honlapja útján történő nyomon követésére.

A konverziós süti által nyert információk a konverziós statisztikák létrehozását szolgálják az olyan AdWords ügyfelek számára, akik a konverziókövetés mellett döntöttek. Az ügyfelek ezúton megtudják, hogy hány felhasználó kattintott a hirdetésükre, amely egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra vezette őket. Ők azonban nem kapnak semmilyen információt, amellyel azonosítani tudnák a felhasználókat.

Webtrekk

A weboldalak statisztikai kiértékeléséhez a Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin (www.webtrekk.de)technológiáját használjuk. A Webtrekk szolgáltatásainak segítségével statisztikai adatokat nyerünk a webkínálatunk használatát illetően. Ezeket az adatokat a kínálatunk folyamatos javítására és optimalizálására és ezáltal azok érdekesebbé tételére használjuk.

A honlapunk használata keretében regisztráljuk és kiértékeljük az Ön böngészője által továbbadott információkat. Ez az összes honlapba beépített süti-technológia és az úgynevezett pixel (képpont) segítségével történik. Ennek során a következő adatok regisztrálására kerül sor: Lekérdezés (az igényelt fájl fájlneve), böngészőtípus/-változat, böngésző nyelv, az alkalmazott operációs rendszer, a böngészőablak belső felbontása, képernyőfelbontás, a javascript engedélyezése, Java Be/Ki, sütik Be/Ki, színmélység, hivatkozó URL, IP-cím (regisztrálása kizárólag személytelenített formában történik, használata után közvetlenül töröljük), a hozzáférés időpontja, kattintások és a nyomtatványok személytelenített tartalma (például, hogy közöltek-e egy telefonszámot vagy nem).

A személyekhez való közvetlen hozzárendelés lehetősége mindenkor ki van zárva. Az így gyűjtött adatok a webstatisztikák alapját képező névtelen felhasználói profilok létrehozását szolgálják. A Webtrekk technológiák segítségével gyűjtött adatok az érintett személyek kifejezett hozzájárulása nélkül nem használhatók fel a honlap látogatóinak személyes azonosítására és az álnév viselőjén keresztül soha nem egyesíthetők a személyes vonatkozású adatokkal.

New Relic

Ezen túlmenően a New Relic bővítőmodult is használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra a weboldal sebességével kapcsolatos statisztikai kiértékelések gyűjtését. Ezt a szolgáltatást a New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA bocsátja rendelkezésre (“New Relic”).

Ha a felhasználó egy ilyen bővítőmodult tartalmazó oldalt hív fel, akkor a böngészője egy közvetlen összeköttetést hoz létre a New Relic szervereivel. A szolgáltatónak tehát nincs semmilyen befolyása a New Relic által a bővítőmodul segítségével gyűjtött adatok terjedelmére, és ezért tájékoztatja a felhasználót az ismeretek aktuális szintjéről:

A New Relic a bővítőmodul beillesztése útján értesül arról, hogy a felhasználó felhívta a kínálat megfelelő oldalát. Ha a felhasználó bejelentkezése a New Relic-nél aktív, akkor a New Relic ezt a belépést hozzá tudja rendelni a felhasználó New Relic fiókjához. Ha a felhasználó nem rendelkezik New Relic fiókkal, akkor is lehetséges, hogy New Relic megállapítja és menti az IP-címét.

Az adatok gyűjtésének, valamint a New Relic által történő további feldolgozásának és használatának a célját és terjedelmét, valamint az ezzel kapcsolatos jogokat, és a felhasználó magánszférájának védelmét szolgáló beállításokat a New Relic adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: https://newrelic.com/privacy.

Hotjar

A felhasználói élmény javítása érdekében a honlapunkon a Hotjar szoftvert alkalmazzuk. A Hotjar segítségével meg tudjuk mérni és ki tudjuk értékelni a felhasználók szokásait (egérmozgások, kattintások, görgetés magasság stb.) a honlapunkon. A Hotjar ennek érdekében a felhasználó végberendezésére sütiket helyez, így menteni tudja a felhasználó adatait, mint például a böngésző információkat, az operációs rendszert, az oldalon eltöltött időt stb.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlése azonnal megtörténik, ha azok a gyűjtés céljára már nem szükségesek.

5. Megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

A sütiket a felhasználó számítógépén mentjük, onnan pedig az oldalunkra továbbítjuk. Így felhasználóként Ön is teljes egészében ellenőrzése alatt tarthatja a sütik használatát. Az internetes böngésző beállításának módosításával bármikor letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbadását. A már mentett sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is megtörténhet. A honlapunk által mentett sütik letiltása esetén előfordulhat, hogy nem tudja teljes terjedelmében használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Google Analytics:

Ön megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatainak (beleértve az IP-címét is) a Google szerveréhez való továbbadását, valamint ezeknek az adatoknak a Google által való feldolgozását, ha az alábbi hivatkozás alatt rendelkezésre álló böngésző bővítő modult letölti és telepíti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Ezen túlmenően megtilthatja, hogy a Google regisztrálja a honlap használatával kapcsolatos adatokat. Kattintson ehhez a következő linkre. A link igazolásával egy opt-out (blokkoló) sütit helyez az adathordozójára. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összes sütinek a számítógépéről való törlése esetén ezt a blokkoló sütit is törli. Tehát, ha az adatoknak a Google által történő személytelenített gyűjtésével továbbra sem ért egyet, akkor az Opt-Out sütit újra telepítenie kell. Az Opt-Out süti böngészőnként és számítógépenként érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha a honlapunkat otthon és a munkahelyén, vagy különböző böngészőkkel használja, akkor a különböző böngészőkben, ill. a különböző számítógépeken is aktiválnia kell az Opt-Out sütit.

Google Adwords:

Ha nem kíván részt venni a nyomon követésben, akkor a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését (letiltási lehetőség). Ebben az esetben nem jelenik meg a konverziókövetési statisztikákban. További információkat, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát a http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/ címen találja.

Webtrekk:

A Webtrekk által végzett adatgyűjtés és tárolás ellen a jövőre vonatkozóan bármikor óvást emelhet. Kérjük, hívja fel ehhez a következő linket. A link igazolásával egy opt-out (blokkoló) sütit helyez az adathordozójára, és az 5 évig érvényes. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összes sütinek a számítógépéről való törlése esetén ezt a blokkoló sütit is törli. Tehát, ha az adatoknak a Webtrekk által történő gyűjtésével továbbra sem ért egyet, akkor az Opt-Out sütit újra telepítenie kell. Az Opt-Out süti böngészőnként és számítógépenként érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha a honlapunkat otthon és a munkahelyén vagy különböző böngészőkkel használja, akkor a különböző böngészőkben, ill. a különböző számítógépeken is aktiválnia kell az Opt-Out sütit.

New Relic:

Ha egy felhasználó a New Relic tagja, de nem szeretné, hogy a New Relic ezzel az ajánlattal kapcsolatban rögzítse és a New Relic-nél tárolt tagsági adataival kapcsolatba hozza az adatait, akkor a honlapra való belépés előtt ki kell jelentkeznie a New Relic fiókjából.

Hotjar:

Az adatoknak a Hotjar által végzett feldolgozásáról további információkat itt talál: https://www.hotjar.com/privacy.

7. Re-Targeting

1. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

A honlapunk úgynevezett re-targeting technológiákat alkalmaz. A következő technológiákat használjuk:

 • Google Analytics
 • Criteo GmbH
 • Web-Beacons/Pixel
2. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának jogalapja

A felhasználó személyes vonatkozású adatainak feldolgozására érvényes jogalap az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, f) betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

Azért használjuk ezeket a technológiákat, hogy az internetes kínálatunkat még érdekesebbé tegyük az Ön számára. Ezek a technikák lehetővé teszik, hogy a partnereink weboldalán is felhívjuk magunkra az olyan felhasználók figyelmét, akik már érdeklődtek a kínálatunk iránt. Ezekre a célokra a mi jogos érdekünk is az adatok ÁAR, 6. cikkely, 1. szakasz, f) betű szerinti feldolgozása. Az IP-cím névtelenítésével kellően figyelembe vesszük a felhasználó érdekeit a személyes vonatkozású adatainak a védelmét illetően. A technológiákat részleteiben következőképpen használjuk:

Criteo GmbH

A honlapunkon ennek érdekében a Criteo GmbH nyomkövető technológiáját használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a partnereink honlapján reklámcsíkok segítségével célzottan felhívjuk a termékkínálatunkra az olyan felhasználók figyelmét, akik korábban meglátogatták a honlapunkat. Az ilyen reklámanyagoknak az ügyfeleink oldalain való megjelenítése a sütik és az Ön korábbi használati szokásainak elemzése alapján történik. Ez az elemzés névtelen; a használati profilok és a teljes nevek összevonására nem kerül sor.

Web-Beacons/Pixel

Egyes esetekben pixeleket is alkalmazunk. A pixel egy apró, mindössze egy pixel nagyságú grafika, amely egy weboldal lekérdezés vagy e-mail HTML formátumban kerül az Ön számítógépére. Ezeknek a képelemeknek a használata a weboldalunkon vagy harmadik felek weboldalán közvetlenül vagy az online-reklám részeként egy külső szolgáltató által történik. Így megállapítható, hogy a felhasználó, akinél ez reklám megjelenik, valóban foglal-e. Ezen túlmenően az átlépés a partner weboldalak útján nyomon követhető és a honlapunk látogatóinak a használati szokásai is meghatározhatók, lehetővé téve a kínálatunk optimalizálását.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlése azonnal megtörténik, ha azok a gyűjtés céljára már nem szükségesek.

5. Megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

Az internetes böngésző beállításának módosításával bármikor letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbadását. Ez automatikusan is megtörténhet. A honlapunk által mentett sütik letiltása esetén előfordulhat, hogy nem tudja teljes terjedelmében használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Criteo GmbH

Az Ön adatainak a Critero GmbH által történő gyűjtése ellen bármikor kifogást emelhet. Használja ehhez az alábbi linket: https://criteo.com/privacy.

Közösségi bővítőmodulok (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

A Facebook Connect a Facebook Inc. kínálata. A Facebook Connect használatára a Facebook adatvédelmi és használati feltételei érvényesek.

A Google Sign-In a Google LLC kínálata. A Google Sign-In használatára a Google adatvédelmi és használati feltételei érvényesek.

A Facebook Connect használata esetén a mi weboldalunk is rögzíti a Facebook-profil adatokat és az Ön Facebook-profiljából a Facebook oldalain közzétett adatokat. A Google Sign-In használata esetén a mi weboldalunk is rögzíti a Google-profiladatokat és az Ön Google-profiljából a Google oldalain közzétett adatokat. Az adatoknak a honlapunkról vagy a Wimdu-App útján az Ön Facebook vagyis Google-profiljára történő átvitele ellenkező irányban is lehetséges.

2. A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának jogalapja

A felhasználó személyes vonatkozású adatainak feldolgozására érvényes jogalap a ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, a. betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

Az Ön közvetített adatait a Wimdu GmbH a platformon való regisztrálás céljából menti és feldolgozza. A Facebook Connect-en vagy Google Sign-In-en keresztül történő regisztrálás esetén, Ön hozzájárul a Facebook vagyis Google-profiladatainak a Wimdu-hoz való átviteléhez, valamint az adatoknak a Wimdu-tól a Facebook vagyis Google-hoz való átadásához és felhasználásához./p> 4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlése azonnal megtörténik, ha azok a gyűjtés céljára már nem szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat addig őrizzük meg, amíg ezek az adatok a felhasználó regisztráláshoz/bejelentkezéshez szükségesek.

5. Megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

A felhasználó bármikor megszüntetheti a felhasználói fiókját.

9. Kapcsolatfelvételi űrlap

1. Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

Az impresszum oldalon rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi űrlap segítségével bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet a Wimdu-val. Ha egy felhasználó él ezzel a lehetőséggel, akkor egyetért a beviteli maszkba beírt adatok közvetítésével és mentésével. Ezek az adatok a következők:

 • e-mail cím
 • adott esetben telefonszám
 • adott esetben ajánlatszám
 • az üzenetmezőbe beírt szöveg / kívánság
 • mellékletek

Az üzenet elküldésének időpontjában ezen kívül a következő adatok mentése is megtörténik:

 • A felhasználó IP-címe
 • A regisztrálás dátuma és időpontja

Az üzenet átvitele keretében erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozva kérjük az adatok feldolgozásához való hozzájárulását.

A kapcsolatfelvétel különben a contact@wimdu.com e-mail címen is lehetséges. Ebben az esetben a felhasználónak az e-maillel együtt közvetített személyes vonatkozású adatait mentjük.

Ennek során az adatoknak harmadik fél felé történő továbbadására nem kerül sor. Az adatokat kizárólag az üzenetváltás lebonyolításához használjuk.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja

A felhasználó által nyújtott hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás jogalapja az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz a) betűje.

Az e-mail útján történő kapcsolatfelvétel során közvetített adatok feldolgozásának jogalapja az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, f) betűje. Ha az e-mailes kapcsolatfelvétel célja egy szerződés megkötése, akkor a feldolgozás további jogalapja az ÁAR, 6. cikkely, 1. szakasz, b) betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

A Wimdu kizárólag az Ön kérelmének feldolgozásához gyűjti, dolgozza fel és használja az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlap útján közölt információkat. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén is jogos érdeke az adatok feldolgozása.

A többi, az elküldés során feldolgozott személyes vonatkozású adat a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélés megakadályozását és az információstechnikai rendszerünk biztonságát szolgálja.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlése azonnal megtörténik, ha azok a gyűjtés céljának eléréséhez már nem szükségesek. A kapcsolatfelvételi űrlap adatbeviteli maszkjában, valamint az e-mailben közvetített személyes vonatkozású adatoknál ez az eset akkor áll fenn, ha a felhasználóval való üzenetváltás befejeződött. Az üzenetváltás akkor tekinthető befejezettnek, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy az érintett tényállás tisztázása véglegesen megtörtént.

Az elküldés keretében gyűjtött további személyes vonatkozású adatok törlésére legkésőbb egy 60 napos határidő lejártával kerül sor.

5. Megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes vonatkozású adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailben lép kapcsolatba velünk, akkor bármikor megtagadhatja a személyes vonatkozású adatainak a mentését. Ebben az esetben az üzenetváltás nem folytatható.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása, valamint az adatok mentésének megtagadása a jövőre vonatkozóan, a datenschutz@wimdu.com címre, vagy a Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin címre az adatvédelmi biztos kezéhez küldött írásbeli értesítéssel bármikor, díjmentesen lehetséges.

Ebben az esetben töröljük az összes, a kapcsolatfelvétel során mentett személyes vonatkozású adatot.

10. Hírlevél

1. Az adatfeldolgozás ismertetése és terjedelme

A honlapunkon feliratkozhat a díjmentes hírlevelünkre. A hírlevélre való feliratkozáskor a beviteli maszkba beírt adatok átadása is megtörténik.

A hírlevél elküldését szolgáló adatfeldolgozással kapcsolatban az adatoknak harmadik fél felé történő továbbadására nem kerül sor. Az adatokat kizárólag a hírlap kézbesítéséhez használjuk.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja

A felhasználó által nyújtott hozzájárulás esetén a hírlevélre való bejelentkezés utáni adatfeldolgozás jogalapja az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz a) betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

A hírlevélhez való hozzájárulása esetén a Wimdu felhasználja a felhasználói fiók létrehozása keretében közölt e-mail címet, hogy e-mailben tájékoztassa Önt a Wimdu akcióiról. Wimdu a hírlevél tartalmát annyira az Ön személyére tudja szabni, hogy Ön első sorban a Wimdu által az Ön számára különösen érdekesnek ítélt információkat kapja meg. Wimdu az információk személyre szabásához figyelembe veszi az Ön foglalási előzményeit, azaz, hogy a múltban milyen foglalásokat végzett, valamint a honlap mely kínálatait tekintette meg.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlése azonnal megtörténik, ha azok a gyűjtés céljának eléréséhez már nem szükségesek. A felhasználó e-mailcímét ezért addig tároljuk, amíg a hírlevél megrendelése aktív.

5. Megtagadási és hatálytalanítási lehetőség

A tagsági fiókja személyes területén lehetősége van a Wimdu-hírlevél beállításainak kezelésére. A felhasználói fiókja személyes területén, valamint a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül természetesen ki is jelentkezhet a hírlevélről. Ezen túlmenően minden hírlevélben megtalálja a kijelentkezést szolgáló linket.

11. Az érintett személy jogai

Az Ön személyes vonatkozású adatainak feldolgozása esetén Ön az ÁAR értelmében érintett személynek minősül és Önt az adatkezelővel szemben a következő jogok illetik meg:

1. Felvilágosítási jog

Jogában áll, hogy díjmentes tájékoztatást kapjon a személyével kapcsolatban gyűjtött adatokról.

Egy igazolást kérhet az adatkezelőtől, hogy az Önt érintő személyes vonatkozású adatokat feldolgozzuk-e.

Ilyen feldolgozás megléte esetén a következő információkról kérhet felvilágosítást az adatkezelőtől:

 1. a személyes vonatkozású adatok feldolgozásának célja;
 2. a feldolgozott személyes vonatkozású adatok kategóriái;
 3. a címzettek, ill. a címzettek csoportjai, akik viszonylatában az Önt érintő személyes vonatkozású adatokat közzétették vagy még közzé teszik;
 4. az Önt érintő személyes vonatkozású adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ehhez a konkrét tájékoztatás nem lehetséges, akkor a megőrzés időtartamának meghatározására érvényes kritériumok;
 5. az Önt érintő személyes vonatkozású adatok helyesbítésének vagy törlésének, az adatkezelő által történő feldolgozás korlátozásának vagy a feldolgozás kifogásolásának a joga;
 6. egy felügyeleti hatóságnál panasz benyújtásának a joga;
 7. az adatforrással kapcsolatos valamennyi rendelkezésre álló információ, ha a gyűjtött személyes vonatkozású adatok nem magától az érintett személytől származnak;
 8. egy automatizált döntéshozatali eljárás megléte, beleértve az ÁAR, 22. cikkely, 1. és 4. szakasz szerinti profilalkotást is – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikával kapcsolatos érdemi információk, valamint az ilyen típusú feldolgozások terjedelme és az érintett személyre való kívánt kihatása.

Önnek jogában áll, hogy felvilágosítást kapjon arról, hogy az Önt érintő személyes vonatkozású adatokat egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek átadták-e. Ezzel összefüggésben követelheti, hogy tájékoztatást kapjon az adatok átadásával kapcsolatban az ÁAR 46. cikkelye szerinti megfelelő garanciákról.

2. Helyesbítési jog

Megfelelő intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön személyes vonatkozású adatainak helyességét. Önnek kell biztosítania, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatok helyesek, hibátlanok és hiánytalanok legyenek. Az információk megváltozása esetén időben tájékoztatnia kell minket.

Önt az adatkezelővel szemben helyesbítési és kiegészítési jog illeti meg, amennyiben az Önt érintő, feldolgozott, személyes vonatkozású adatok helytelenek vagy hiányosak. Az adatkezelőnek haladéktalanul végre kell hajtania a helyesbítést.

3. A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog

A következő feltételek mellett követelheti az Önt érintő személyes vonatkozású adatok feldolgozásának korlátozását:

 1. ha Ön az Önt érintő személyes vonatkozású adatok helyességét vitatja, akkor a korlátozás egy olyan időtartamra vonatkozik, amely az adatkezelő számára lehetővé teszi a személyes vonatkozású adatok helyességének ellenőrzését;
 2. ha a feldolgozás jogtalan, és Ön megtagadja a személyes vonatkozású adatok törlését, ahelyett a személyes vonatkozású adatok felhasználásának korlátozását követeli;
 3. ha az adatkezelőnek a feldolgozás céljából már nincs szüksége a személyes vonatkozású adatokra, Ön azonban a jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy megvédése érdekében igényli azokat, vagy
 4. ha Ön az ÁAR 21. cikkely, 1. szakasz értelmében a feldolgozás ellen ellentmondást terjesztett elő, és még nem állapították meg, hogy az adatkezelő jogos indokai az Ön indokainál nagyobb súllyal esnek-e latba.

Az Önt érintő személyes vonatkozású adatok feldolgozásának korlátozása esetén ezeket az adatokat – a mentésükön kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy megvédése, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve egy tagállam fontos közérdeke alapján szabad feldolgozni.

A feldolgozás korlátozásának a fent nevezett okokból történő korlátozása esetén az adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

4. Törlési jog

Bizonyos körülmények között igényelheti az általunk tárolt személyes vonatkozású adatainak a törlését. Kivételt képeznek azok az adatok, amelyek megőrzése a Wimdu közérdeke alapján szükséges.

a) Törlési kötelezettség

A következő okok egyikének teljesülése esetén Ön követelheti az adatkezelőtől az Önt érintő személyes vonatkozású adatok azonnali törlését, az adatkezelő pedig köteles ezeket az adatokat haladéktalanul törölni:

 1. az Önt érintő személyes vonatkozású adatok a gyűjtésüket, vagy egyéb feldolgozásukat indokló célokra már nem szükségesek.
 2. Ön visszavonja az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, a) betű vagy az ÁAR 9. cikkely, 2. szakasz, a) betű szerinti feldolgozásra vonatkozó hozzájárulását és nincs egyéb jogalap, amely a feldolgozást indokolná.
 3. Ön az ÁAR 21. cikkely, 1. szakasz értelmében a feldolgozás ellen ellentmondást terjesztett elő, és nem léteznek elsőbbséget élvező jogos okok, amelyek a feldolgozást indokolnák, vagy Ön az ÁAR 21. cikkely, 2. szakasz értelmében kifogásolja a feldolgozást.
 4. Az Önt érintő személyes vonatkozású adatok feldolgozása jogtalan volt.
 5. Az Önt érintő személyes vonatkozású adatok törlése egy – a felelős személyre is érvényes – uniós jog vagy egy tagállam joga szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 6. Az Önt érintő személyes vonatkozású adatok gyűjtése az ÁAR 8. cikkely, 1. szakasznak megfelelően az információs társaság által kínált szolgáltatás vonatkozásában történt.
b) Információ harmadik felek számára

Ha az adatkezelő közzétette az Önt érintő személyes vonatkozású adatokat, és ő az ÁAR 17. cikkely, 1. szakasz értelmében köteles azok törlésére, akkor a rendelkezésre álló technológiák és végrehajtási költségek figyelembe vételével méltányos, még műszaki jellegű intézkedéseket is foganatosít, hogy értesítse a személyes vonatkozású adatok feldolgozásért felelős adatkezelőket arról, hogy Ön az Önt érintő személyes vonatkozású adatok, ezekre a személyes vonatkozású adatokra való összes hivatkozás, vagy ezekről a személyes vonatkozású adatokról készült másolatok vagy replikációk törlését követeli.

c) Kivételek

A törlésre vonatkozó jog nem érvényesül, ha az adatok feldolgozása a következő okokból szükséges

 1. a szabad véleménynyilvánítási és információs jog gyakorlása;
 2. egy törvényes kötelezettség teljesítése, amely az unió vagy egy tagállam – az adatkezelőre is érvényes – törvénye szerint a feldolgozást igényli, vagy egy az adatkezelőre átruházott, közérdeken alapuló feladat végrehajtása vagy a közhatalom gyakorlása;
 3. az ÁAR 9. cikkely, 2. szakasz, h) és i) betű, valamint 9. cikkely, 3. szakasz értelmében a közegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos vagy történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból az ÁAR 89. cikkely, 1. szakasz szerint, amennyiben az a) pontban említett jog a feldolgozás e céljainak megvalósítását előre láthatóan lehetetlenné teszi, vagy jelentősen hátráltatja, vagy
 5. jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme.
5. A tájékoztatásra vonatkozó jog

Ha Ön az adatkezelővel szemben érvényesítette a helyesbítésre, törlésre vagy a feldolgozás korlátozására vonatkozó jogát, akkor az köteles erről a helyesbítésről, az adatok törléséről vagy a feldolgozás korlátozásáról az összes címzettet értesíteni, akikkel szemben az Önt érintő személyes vonatkozású adatokat közzétette, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy ráfordítást igényelne.

Ön az adatkezelővel szemben jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon ezekkel a címzettekkel kapcsolatban.

6. Az adatok áthordozhatóságához való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önt érintő, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes vonatkozású adatokat áttekinthetően tagolt, általánosan használható, géppel olvasható formátumban kapja meg. Ön jogosult továbbá arra, hogy átadja ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes vonatkozású adatokat rendelkezésre bocsátotta ebben akadályozná, amennyiben

 1. a feldolgozás egy az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, a) betű vagy ÁAR 9. cikkely, 2. szakasz, a) betű szerinti hozzájáruláson vagy egy az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, a) betű szerinti szerződésen alapul és
 2. a feldolgozás automatizált eljárással történik.

E jog gyakorlása keretében Önnek jogában áll, hogy kérje az Önt érintő személyes vonatkozású adatoknak az egyik adatkezelőtől a másik adatkezelőhöz való közvetlen átadását, amennyiben ez műszakilag lehetséges. Más személyek szabadsága és joga ezáltal nem csorbítható.

Az adatok áthordozhatóságához való jog nem érvényes a személyes vonatkozású adatok olyan feldolgozására, amely egy, az adatkezelőre átruházott, a közérdeken alapuló feladat végrehajtása vagy a közhatalom gyakorlása érdekében szükséges.

7. Kifogásolási jog

Önnek jogában áll, hogy az Ön különleges helyzetéből adódó okokból kifogásolással éljen az Önt érintő személyes vonatkozású adatoknak az ÁAR 6. cikkely, 1. szakasz, e) vagy f) betűnek megfelelő feldolgozása ellen; ez az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is érvényes.

Az adatkezelő ezt követően nem dolgozza fel az Önt érintő személyes vonatkozású adatokat, kivéve, hogy be tudja bizonyítani, hogy a feldolgozást olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Önt érintő személyes vonatkozású adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önt érintő személyes vonatkozású adatok e célból történő feldolgozása ellen; ez a profilalkotásra is érvényes, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön kifogást emel a közvetlen üzletszerzés érdekében történő feldolgozás ellen, akkor az Önt érintő személyes vonatkozású adatok e célból nem dolgozhatók fel.

Az információs társadalom szolgáltatásainak igénybe vételével kapcsolatban – a 2002/58/EG számú irányelv ellenére – Ön jogosult arra, hogy a kifogásolási jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel gyakorolja.

8. A hozzájárulás visszavonása

Ön a jövőre vonatkozóan bármikor és díjmentesen visszavonhatja az adatainak gyűjtéséhez, feldolgozásához és használatához adott hozzájárulását. Ez a datenschutz@wimdu.com címen, vagy a Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin címre, az adatvédelmi biztos kezéhez küldött írásbeli értesítéssel lehetséges. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozások törvényességét.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

Ön jogosult arra, hogy mentesüljön a kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – beleértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya alól, amely Önre nézve törvényes következményekkel járna vagy Önt hasonlóképpen jelentősen korlátozná. Ez nem érvényes akkor, ha a döntés

 1. egy az adatkezelő és Ön közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
 2. ha ez az uniónak vagy a tagállamoknak az adatkezelőre is érvényes jogszabályai alapján megengedett, és ezek a jogszabályok az Ön jogainak és szabadságnak, valamint az Ön jogos érdekeinek védelmére megfelelő intézkedéseket tartalmaznak, vagy
 3. ez az Ön kifejezett beleegyezésével történik.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes vonatkozású adatok ÁAR 9. cikkely, 1. szakasz szerinti speciális kategóriáin, hacsak nem az ÁAR 9. cikkely, 2. szakasz, a) vagy g) betű érvényesül és az Ön jogainak és szabadságának, valamint az Ön jogos érdekeinek védelmére megfelelő intézkedéseket foganatosítottak.

Az adatkezelő az (1) és (3) pontban említett esetek tekintetében megfelelő intézkedéseket foganatosít az Ön jogainak, szabadságának, valamint az Ön jogos érdekeinek védelme érdekében. Ezeknek legalább azt a jogot kell tartalmazniuk, hogy az adatkezelő részéről személyes beavatkozást kérjen, a saját álláspontját kifejezésre juttassa és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10. Egy felügyeleti hatóságnál benyújtható panasztétel joga

Ön az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösképpen az Ön tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az Ön véleménye szerint az Önt érintő személyes vonatkozású adatok feldolgozása megsérti az ÁAR rendeleteit./p>

A panaszt fogadó felügyeleti hatóság köteles tájékoztatni a panasztevőt a panasszal kapcsolatos eljárás fejleményeiről és annak eredményéről, beleértve az ÁAR 78. cikkelye szerinti jogosult bírósági jogorvoslat lehetőségét is.

Az adatvédelemmel és az Ön személyes vonatkozású adatainak feldolgozásával kapcsolatos további kérdések esetén szívesen állunk az Ön rendelkezésére. A Wimdu a datenschutz@wimdu.com e-mailcímen érhető el. A kapcsolatfelvételre természetesen az impresszumban feltűntetett elérhetőségi adatokat is használhatja.